Publisert: , Oppdatert:
- Marianne Henriksen

Server

Lasteskipet MV ”Server” gikk på grunn ved Hellesøy fyr i Fedje kommune den 12. januar 2007 ca kl 18.30.

Skipet var 179,5 meter langt og hadde bruttotonnasje på 19 864. Etter grunnstøtningen ble det meldt om hull i skroget ved maskinrommet, og at skipet tok inn vann. Der ble iverksatt redningsaksjon av Hovedredningssentralen og besetningen på 25 mann ble evakuert. Etter evakueringen, ca kl 20.50 overtok Kystverket ledelsen av aksjonen mot akutt forurensning. Værforhold gjorde det vanskelig å sette i gang tiltak for å hindre eller begrense akutte oljeutslipp fra skipet. Etter rådføring ved bergningsfirma rekvirert av rederiet kom man til at det var utilrådelig å slepe fartøyet av grunn.

Utover kvelden forverret tilstanden seg, og ca kl 22.55 brakk skipet i to. Skipet brakk ved tank nr 5 og bunkersolje rant ut i sjøen. Akterdelen sank umiddelbart, og ligger fremdeles på havaristedet. Senere undersøkelser har vist at akterskipet ikke lenger inneholder oljemengder av betydning. Grunnet risiko for at forskipet ville synke og påfølgende oljespredning, måtte det trekkes inn i smult farvann. Den 13. januar 2007 ca kl 10.00 ble forskipet strandsatt på en seks meter dyp grunne, rett ved Coast Center Base på Ågotnes i Fjell kommune. Skipet lekket bunkersolje under slepet, men man kunne ikke anslå mengde.

Redersiden sørget for at forskipet ble tømt for resterende av bunkersolje. Kystverket påla reder å fjerne akterskipet. Det ble registrert oljepåslag i åtte kommuner. Dårlig vær de første dagene bidro til stor spredning av olje og oppsamling av olje var svært krevende. Olje på vann ble i hovedsak tatt opp av Kystvaktfartøyer og Kystverkets egne fartøyer. Skipet hadde totalt 676 tonn oljeprodukter om bord. Basert på oljeprøver, regnet man seg frem til at 380 tonn olje enten lå igjen i miljøet eller ble naturlig forvitret/fordampet.

Havariet førte til oljeforurensning av store kystområder og ca 40 km strandlinje ble forurenset som følge av hendelsen. I den tidligste fasen av strandrenseaksjonen ble det fokusert på rekognosering og på å styre oljen med lenser for å skjerme sårbare områder eller for å sperre oljen inne slik at oljen ikke skulle drive til nye områder. Det ble deretter gjennomført en grovrensing av strandområdene og det ble i denne fasen gjennomført rensing hovedsakelig ved hjelp av manuelle metoder.

I overkant av 200 personer, 30 fartøy og materiell var involvert i denne fasen av rensearbeidet. Det ble deretter gjennomført finrensing og opprettet en vaktordning i Kystverket som rykket ut ved melding fra publikum om observasjoner av forurensning.

I tillegg ble rundt 40 km strandlinje forurenset som følge av hendelsen.  

Forurensningen var en alvorlig hendelse for fuglebestanden i de berørte regionene, og overvintrende sjøfugl var mest utsatt. Det ble i alt registrert 1554 oljeskadde fugler fordelt på 22 arter. Det ble i tillegg rapportert om skadet og død oter. Fire fiske- og havbruksanlegg ble lettere berørt, men hadde ikke behov for særskilte tiltak.

Statens krav mot redersiden for refusjon av kostnader knyttet til hendelsen er på i underkant av 200 millioner kroner. Redersiden opprettet et begrensningsfond i tråd med sjølovens regler for å begrense sitt økonomiske ansvar oppad. Fondsbehandlingen er avsluttet. Staten og redersiden var ikke enig i alle sider av fondsbestyrers konklusjon, og det ble startet en rettsprosess ved Oslo tingrett. Hovedforhandlingen ble avholdt i november 2014. Dommen ble anket, og ankebehandlingen ble avholdt i Borgarting Lagmannsrett i januar/februar 2016. Deler av dommen er anket og vil bli behandlet i Høyesterett.

Siste nytt