Publisert: , Oppdatert:
- Ane, Eide Kjæraas

Foredragsholdere på nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning 2017

Disse foredragsholderne vil bidra på årets seminar.

 

Dag 1

"Innledning til Kystverkets nasjonale seminar for beredskap mot akutt Ketil Solvik Olsenforurensning" - Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen

Solvik- Olsen er samferdselsminister og har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester. Han har vært politisk aktiv for Fremskrittspartiet siden 1988.

 

«En fylkesmanns refleksjoner om beredskap og samvirke ved overgang til nye regioner» - Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Svarstad Haugland i juni ble utnevnt til ny fylkesmann for region Viken (Akershus, Østfold og Buskerud) og Oslo med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Hun var barne- og familieminister i 3 år og kulturminister i 4 år. Haugland var kirkeverge i Oslo fra 2006 og frem til hun ble utnevnt som fylkesmann i 2011.

 

"Oppfølging av skadevolder, etterforskning, forsikring - hva betyr dette for                   berørt kommune/IUA?" -  politiførstebetjent Kjetil Rakkestad

Rakkestad er etterforskningsleder ved Sør Øst politidistrikt og var blant annet ansvarlig for etterforskningen av "Full City"- havariet i Telemark i 2009.

 

«SCOPE 2017: erfaringer fra planlegging og gjennomføring av øvelsen»

- Stig Wahlstrøm fra Kystverket

Stig Wahlstrøm er prosjektleder for SCOPE 2017, og han er midlertidig ansatt  i Kystverket for å lede prosjektet. Wahlstrøm har jobbet med prosjekt og prosjektledelse de siste 20 årene, både innen privat og offentlig sektor. Han er prosjektleder for storøvelsen SCOPE 2017 og har ansvar for å oppfylle kravene i avtalen mellom EU Kommisjonen og Kystverket.

 

«WWFs ”Ren Kyst”»- generalsekretær for WWF Nina Jensen

Jensen er generalsekretær i WWF-Norge, med en brennende lidenskap for natur og bærekraftige løsninger. Hun har vært ansatt i WWF siden 2005 og overtok som generalsekretær i 2012.  Jensen har blant annet blitt unevnt til en «Young Global Leader» av World Economic Forum (2014).

 

 «RITS-kjem, erfaring fra SCOPE 2017» - Oslo brann og redning

 

 «CE-beredskap i endring» - Torill Tandberg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tandberg er fagdirektør i DSB og har arbeidet i etaten siden 1986. Hun har hatt flere fag- og lederstillinger med ansvar for oppfølging av virksomheters håndtering av brannfarlige, eksplosjonsfarlige, trykksatte og reaksjonsfarlige stoffer samt for transport av farlig gods på veg og jernbane.

 «Tiltakskort - bruk av veiledning i IUA Indre Oslofjord, innledning til ekskursjon» -  Ragnar Kvennodd fra IUA Indre Oslofjord

  

 

Dag 2

«IUA erfaring fra øvelse SCOPE 2017» - IUA Telemark og IUA Aust Agder, Dag Svindseth

Morten Meen Galefoss er leder av IUA Telemark og deltok som innsatsleder under øvelse SCOPE 2017. Han har erfaring fra ulike akutte forurensings-hendelser i Grenlandsområdet, blant annet Full City aksjonen (2009). 

 

Dag Svindseth fra IUA Aust- Agder er brannsjef Østre Agder brannvesen og leder for Aust Agder IUA. Han har 19 års operativ erfaring fra forsvaret og er nå inne i 4. året som brannsjef.

 

 

«Ny fagutdanning brann og redning, ivaretakelse av akutt forurensning» - Lars Brenden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Brenden er brannmester i Oslo brann- og redningsetat og redaktør i tidsskriftet Brannmannen. For tiden er han utlånt til DSB for å bistå med utvikling av fagplaner for den nye fagskoleutdanningen.

 

«FoU-aktiviteter, olje i is/hybridoljer – testhall» - Silje Berger og Bjørn Ronny Frost fra Kystverket

«Autonome skip - orientering fra prosjekt Telemark» - Kongsberg Gruppen

«Tide Carrier - orientering fra aksjonsledelsen» - Ove Njøten fra Kystverket

«Forskrift kommunal beredskap AF - hvor står vi i dag?» - Anette Fischer fra Miljødirektoratet

Fischer er seniorrådgiver i Juridisk seksjon Miljødirektoratet og har jobbet mye med beredskap mot akutt forurensning, blant annet en periode som jurist for beredskapsavdelingen i Horten når den lå under SFT. Hun er involvert i Miljødirektoratets arbeid med kravstilling til og oppfølging av virksomheters beredskap mot akutt forurensing (hovedsakelig petroleumsvirksomheten) og kommunal/interkommunal beredskap mot akutt forurensning, samt tankforskriften og storulykkeforskriften. Er i tillegg en del av Miljødirektoratets beredskapsorganisasjon som koordinator for akutt forurensning og prosjektleder for et prosjekt for oppdatering og videreutvikling av MOB-kartene.

 

Siste nytt