Havner

Eierskapet til norske offentlige havner ligger til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner. Rammeverket er nedfelt i lov om havner og farvann av 17. april 2009 (HFL). Driften av havnene hviler på prinsippet om selvfinansiering og gjennom HFL legges det restriksjoner på bruk av havnekapitalen, men også beskyttelse av denne. Bestemmelsen om egenfinansiering gjelder uavhengig av om havnedriften utøves som en del av eierkommunens tekniske drift eller om havnen er etablert som egen juridisk enhet.

Nyhetsliste

Havnestruktur

Havnestrukturen for godshåndtering i Norge består i dag av et nettverk av 32 stamnetthavner, hvor én eller flere terminaler er tilknyttet stamnettet. Resten av havnene betegnes som lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende som har som oppgave å betjene lokalsamfunnet. De om lag 600 statlige fiskerihavnene forvaltes av Kystverket. Kystverket deltar i planmedvirkning, og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven, som har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forvaltning av farvannet. Den nasjonale havnestrukturen legger føringer for statlig engasjement og framtidige statlige investeringer i det nasjonale godstransportsystemet.

Siste nytt