Borg-prosjektet

Utbedringen av seilingsleden fra ytre Oslofjord (Vidgrunnen) og opp til Borg havn i Fredrikstad er delt i 2 tiltaksområder, disse er Borg havn, Røsvikrenna (Borg I) og Vidgrunnen-Røsvikrenna (Borg II). Kystverket skal utbedre seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn ved Fredrikstad fordi dette i dag er en krevende seilas. Det er flere utsatte områder i leden med utstikkende grunner som gjør at fartøyene må foreta mange kursendringer. I Røsvikrenna er det til tider sterk strøm, dette sammen med sidevind og en smal led gjør denne delen av seilasen ekstra krevende. Trafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt og dag seilas, bruk av taubåt, farlig last og begrensninger ut fra skipstørrelse.

Nyhetsliste

Gjennomført høring i utdypingstiltaket Innseiling til Borg havn

Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde i bakgrunnen.

Kystverkets søknad om tillatelse til mudring, sprenging og deponering i innseilingen til Borg havn har vært på høring. Det planlagte tiltaket har engasjert mange, og nærmere 30 uttalelser er kommet inn fra privatpersoner, organisasjoner samt norske og svenske myndigheter.

Fakta

Innseilingen til Borg Havn ligger i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold fylke. Farleden som går fra Vidgrunnen til Borg Havn ved Fredrikstad er ca. 18 km lang og er stedvis smal og svingete. Glomma munner ut i Fredrikstad. Utløpet til Glomma fører til tider til sterke strømforhold, dette gjør manøvreringsforholdene vanskelige.

Ved å utbedre farleden økes fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet. Formålet er å øke bredden fra 90 meter til 150 meter og å øke dybden fra 11,5 meter til 13 meter samt etablere ny snuplass i Fuglevikbukta.

Det er planlagt å mudre ca. 2,3 mill. m³ masse. Massene som skal tas opp består av forurensede og rene masser som skal deponeres i strandkantdeponi  og i sjø deponi. 

Siste nytt