Publisert: , Oppdatert:

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Kommunale fiskerihavnetiltak blir prioritert under behandling av Kystverkets årsplan. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 prosent av prosjektkostnadene, samtidig som finansiering krever søknadsbehandling i både kommune, fylkeskommune og statlige organer.  Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Dette kan medføre framdrift eller bortfall av tilskuddsprosjekter.

Søknader om tilskudd

Søknader om tilskudd neste budsjettår må innsendes Kystverket innen 1. mars og være i henhold til Kystverkets mal (se link under "Relaterte dokumenter" under denne teksten). Mottatte søknader sendes til fiskerimyndigheter og fylkene for uttalelser og Kystverkets prioritering av tilskudd behandles deretter sammen med statsbudsjettet. Tilsuddsordningen er en nettoordning og søknader skal sendes inn på grunnlag av eks mva.

Tiltak som støttes

 • Liggekaier (faste liggekaier/flytende liggekaier)
 • Utrustnings-/servicekaier
 • Losse-/lastekaier
 • Molo
 • Utdyping
 • Bølgedemper

For mer informasjon om tiltak som støttes, se retningslinjer (link under Relaterte dokumenter). Retningslinjene gjelder for tilskudd i budsjettåret 2018.

Viktige frister og momenter

 • Frist for innsendelse er 1. mars.
 • Søknaden skal være i henhold til Kystverkets søknadsmal og retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.
 • Kystverkets regionkontor ber om uttalelser fra fylket og fiskeridirektoratet om næringsmessige og fiskerifaglige vurderinger av prosjektene innen 30. mai.
 • Kystverkets foretar regionale og nasjonale prioritering i juni/august.
 • Vedtatt årsplan med forslag til tildeling legges ut på Kystverkets hjemmesider etter fremlegging av statsbudsjettet i oktober.
 • Kommunene kan kontakte Kystverkets regionkontor for veiledning i søknadsprosessen.

Kontaktinformasjon

Kystverket Sørøst: Katrine Solheim Aas, katrine.solheim.aas@kystverket.no
Kystverket Vest: Rita M Svendsbøe, rita.svendsboe@kystverket.no
Kystverket Midt-Norge: Terje Misund, terje.misund@kystverket.no
Kystverket Nordland: Thomas Magnus Jensen, thomas.magnus.jensen@kystverket.no
Kystverket Troms og Finnmark: Jan Olsen, jan.olsen@kystverket.no

Fakta

 • Kystverket er tilskuddsforvalter med ansvar for kunngjøring og søknadsbehandling, tilskuddsavtale med vilkår til kommunene, kontroll av utførte anlegg og utbetaling av tilskudd, intern kontroll og regnskapsføring, og rapportering til Samferdselsdepartementet.
 • Samferdselsdepartementet har ansvar for rapportering til Stortinget og fremmer årlige bevilgningsforslag.
 • Søkere og mottaker av tilskudd gjelder for norske kystkommuner med fiskerihavner.
 • Tilskuddene er øremerket til fiskerihavnetiltak.
 • Kommunene organiserer gjennomføring av tiltakene og lokal deltakelse i forhold til finansiering.

Relaterte dokumenter

Siste nytt