Sjøtransport

Sjøtransport er den sikraste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket jobber for å legge til rette for at stadig meir gods blir frakta på sjø i staden for på veg, også for den innanlandske varetransporten. Dette vil og kunne gje lågare klimautslepp og redusert miljøbelastning i høve veksten som er venta.

Nyhetsliste

Siste nytt