Publisert: , Oppdatert:

Søk tilskot til godsoverføring

Tilskotet rettar seg mot sjøtransporttilbod mellom norske hamner (kystfart), og mellom norske hamner og hamner i EØS-området (nærskipsfart). Tilskotet kan gis til reiarar i ein periode på inntil 3 år. 

Kven kan søke?

Reiarar etablert innan EØS-området med skip registrert i eit EØS-land.

Søknadsfrist

15 mai.2017

Kva kan du søke om tilskot til?

Ordninga skal primært bidra til at det etablerast nye kyst- og nærskipsfartstenester for gods mellom norske hamner, og mellom norske hamner og hamner i EØS-området. Under særskilde tilfelle kan det givast tilskot til oppgradering av eksisterande tilbod som opplever sviktande lønsemd, og det kan påvisast at godset vil bli overført frå sjø til veg ved nedlegging.

Tilskotet vert tildelt med føresetnad om at den nye godsruta genererer samfunnsnytte (nytteverdi), er avhengig av støtte for å etablerast og at den vil vere levedyktig etter støtteperioden. Nytteverdien utgjer forskjellen i dei eksterne kostnadane mellom sjø- og vegalternativet og skal førehandsbereknast.

Verdien vert berekna ved hjelp av berekningsverktøyet til Kystverket som ein finn her.

Korleis søke?

Følgande søknadsskjema i Altinn skal nyttast.
Søknaden skal vere i samsvar med Samferdselsdepartementet sine retningsliner for ordninga.

Nærare informasjon om kriterium for tildeling er gitt i retningslinene for ordninga.

Ein detaljert rettleiar for ordninga finn du her. Kystverket vil også kunne rettleie søkarar individuelt ved behov.

Kontaktinformasjon

Erika Marlen Støylen, epost
Jens Aarsand Sæter, epost

Fakta

  • Tilskot til overføring av gods skal primært bidra til etablering av nye sjøtransporttilbod
  • Tilskotet vert finansiert over statsbudsjettet kapittel 1360, post 72, og utgjer 82 millionar norske kroner i 2017.
  • Søknadsfrist 15. mai 2017

Relaterte dokumenter

Siste nytt