Publisert: , Oppdatert:
- Sten Terje Falnes

Hvordan bruke et farledsbevis

All seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet Norway før seilasen starter. I tillegg er det en del vilkår som må oppfylles under selve selasen:

Vilkår som gjelder når lospliktig seilas foretas med farledsbevis:

 • HVEM: skipsføreren må ha farledsbevis for det aktuelle området dersom andre av fartøyets navigatører skal kunne benytte sitt farledsbevis
 • HVOR: farledsbeviset bare gjelder i de ledene som er fastsatt i medhold av forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. Dette gjelder likevel ikke slepefartøy, arbeidsfartøy i oppdrettsnæringen, brønnbåter, fôrbåter og fiskefartøy når det vil medføre urimelig ruteomlegging å følge fastsatt led eller fartøyet  på grunn av sitt oppdrag eller sin aktivitet ikke kan følge ledene.
  Se eget skriv som omtaler bruk av "innseilingskorridorene": her
 • HVILE: innehaver av farledsbevis skal ha minst 10 timers tjenestefri i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer
 • Farledsbeviset skal på forlangende vises frem for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, lokal havneadministrasjon, Politi, Forsvaret og Tollvesenet.
 • RAPPORTERE FØR SEILAS: Melding om seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet
 • SLEP: Farledsbeviset gjelder ikke slep med en total lengde på 75 meter/bredde på 30 meter/dypgang på 8 meter, med unntak av slep av flytende rør som ikke overstiger 505 meter eller fiskemerder inntil 300 meter
  • farledsbeviset gjelder ikke ved bruk av eskortefartøy i hht sjøtrafikkforskriften.
  • lokale begrensninger i enkelte farleder differensiert for klasse 2/3 og klasse 1, som angitt i vedlegg 3 til lospliktforskriften.

For mer detaljert beskrivelse av vilkårene vises til losplikt-forskriftens bestemmelser.

Skipsrapportering

Siste nytt