Publisert: , Oppdatert:
- Synnøve Lunde

Nordområdestrategi for Kystverket

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

Kystverket sine overordnede mål
(hentet fra tildelingsbrev for 2015) er:

Hovedmål 1 – Framkommelighet:
Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.

 • Bedre pålitelighet i transportsystemet
  Indikator: Ventetid på maritime tjenester og oppetid på maritim infrastruktur.
 •  

Hovedmål 2 – Trafikksikkerhet:
Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hard skadde i transportsektoren (nullvisjonen)

 • Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i sjøtransport
  Indikator: Antall drepte og skadde og antall alvorlige hendelser i sjøtransport.

Hovedmål 3 – Miljø:
Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

 • Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål
  Indikator: Klimagassutslippene fra transportsektoren målt i CO2-ekvivalenter
 • Bidra til å redusere tap av naturmangfold
  Indikator: antall prosjekt med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø
  Indikator: Antall utbedrede registrerte konflikter mellom transportnettet og naturmangfold

Hovedmål 4 – Beredskap mot akutt forurensning:
Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensing i norske havområder eller på norsk territorium.

 • Den statlige beredskapen skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag av kunnskap om miljørisiko i norske farvann.

Kystverket definerer «nordområdene» slik:

«Norsk landområde nord for polarsirkelen, Norskehavet og Barentshavet – samt internasjonale områder i Arktis, der Norge er en viktig aktør»

I tiden fremover kan det forventes betydelig økt industriell og maritim aktivitet i Barentshavet og Polhavet. Denne aktiviteten omfattes av betydelig internasjonal interesse. Størst aktivitet vil sannsynlig være i den delen av Barentshavet som er innenfor norsk økonomisk sone, inkludert Svalbard. For Norge representerer dette strategiske (geopolitiske) og maritime operative utfordringer av en ny dimensjon. Kystverket må etablere rutiner og prosedyrer som synliggjør vår rolle i området, og som sikrer at denne virksomheten gjennomføres på en forsvarlig måte.

Alle tiltak i Kystverket som kan bidra til eller legge til rette for aktiviteter i nordområdet, eller tiltak som kan forebygge akutt forurensning eller bidra til økt sjøsikkerhet, vil være i tråd med vår nordområdestrategi.

Kystverkets strategier:

 • Kystverket skal være en synlig, og den foretrukne, rådgiver, samarbeidspartner og leverandør av kunnskap på våre ansvarsområder i nordområdene nasjonalt og internasjonalt.
  Det er viktig at Kystverket synliggjør sin rolle tidligst mulig i forbindelse med de store og banebrytende utbyggingsprosjektene som nå er i gang, eller planlegges igangsatt i nord.
 • Kystverket sitt datagrunnlag skal være kvalitetssikret og tilrettelagt for effektiv utveksling. Kystverket sine utredninger skal være kunnskapsbaserte og etterprøvbare. Ved behov skal det utvikles systemer for automatisk uttrekk/oppdatering av data.
 • Kystverket skal være den nasjonale, sivile maritime havovervåknings- og informasjonssentral, som ivaretar oppgaven med samordning av kvalitetssikret og oppdatert informasjon.
  Vi må videreutvikle og kvalitetssikre det gode samarbeidet vi har med Forsvaret om overvåkning, og utveksling av relevant informasjon innenfor Kystverket sitt ansvarsområde.
 • Kystverket skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å legge til rette for og bidra til at nødvendig infrastruktur for maritim aktivitet i nordområdene kan bli utbygd. Det må etableres planprosesser som sikrer at Kystverket blir en viktig premissgiver ved alle industri- og terminalanlegg som forutsetter maritim transport eller aktivitet. Dette omfatter også offshoreanlegg.
 • Kystverket må engasjere seg i utbyggingsprosjekter på et så tidlig tidspunkt at vi kan bli en viktig premissgiver.

Satsingsområder:

• Synlighet

• Deltakelse

• Kunnskapsinnhenting

• Kunnskapsdeling

Siste nytt