Publisert: , Oppdatert:

Tiltak i nordområdene

I regjeringens strategi for nordområdene ”Nye byggesteiner i nord” og i Nasjonal transportplan 2010 – 2019, utpekes Kystverket som en viktig aktør for regjeringens måloppnåelse i nordområdene.

Overordnede mål

Som nasjonal og tydelig aktør skal Kystverket legge til rette for å bidra til utvikling av nordområdene gjennom tilstedeværelse og utvikle våre tjenester innen kystforvaltning og sjøsikkerhet samt styrke beredskap mot akutt forurensning.

Kystverket skal være en langsiktig og synlig nordområdeaktør gjennom blant annet faglig kompetanse, erfaring og samarbeid med andre.

Ansvar og oppgaver

Kystverket er en nasjonal transportetat med ansvaret for å tilrettelegge for en sikker og effektiv sjøtransport, med god framkommelighet i farleder og effektive havner gjennom drift og utbygging, arealplanlegging og myndighetsutøvelse.

Kystverket har det faglige ansvaret for å ivareta utbygging av fiskerihavner og farleder, kystsoneforvaltning, transportplanlegging og planarbeid i havområder. Dette innebærer ulike oppgaver, utredninger og/eller myndighetsutøvelse i havner, kystnære områder og havområder underlagt norsk suverenitetsutøvelse. Det rettslige grunnlaget for disse oppgavene er havne- og farvannsloven, svalbardmiljøloven og plan- og bygningsloven.

Kystverket ivaretar et nasjonalt ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Dette innebærer akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på land, i territorialfarvannet, hele den norske økonomiske sone og fiskerivernsonen rundt Svalbard. Dette ansvaret har rekkevidde utover det å være forberedt til aksjoner mot akutt forurensning og gjennomføring av statlige aksjoner mot akutt forurensning, samt dimensjonering av beredskapen gjennom analyser og utredninger.

Kystverket har et samordningsansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning og ivaretar en tilsynsfunksjon ved akutt forurensning fra kommuner og private virksomheter. Det formelle lovgrunnlaget for disse oppgavene er gitt i forurensningsloven og svalbardmiljøloven.

Kystverkets oppgave innen forebyggende sjøsikkerhet er å trygge ferdselen og bidra til å redusere sannsynligheten for at det skjer hendelser eller ulykker til sjøs. Navigasjonsinnretninger og elektroniske hjelpemidler for navigasjon er grunnpilarer for trygg navigering i kystfarvann, og Kystverket drifter en omfattende infrastruktur langs kysten. Ferdselen reguleres i form av seilingsregler og rutetiltak, og overvåkes gjennom Kystverkets sjøtrafikksentraler.

Kystverket driver lostjenesten med obligatorisk losplikt innenfor grunnlinjen for fartøy over en viss størrelse, avhengig av om fartøyet fører farlig last eller ikke. Innretningen av tiltakene og tjenestene er i økende grad basert på risikovurderinger. Kystverket har formulert en nullvisjon for sjøulykker som er styrende for aktiviteten: Det skal ikke forekomme sjøulykker i Norge som medfører tap av liv, alvorlig personskade eller forurensning.
 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt