Publisert: , Oppdatert:

Driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene karbondioksid ( CO2), nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM). Utslippsestimatene knyttes geografisk til norsk økonomisk sone inkludert farvann innenfor grunnlinjen i havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip. I 2015 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 7 769 314 tonn CO2. Dette representerte en økning på om lag 5 prosent fra 2014 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 7 376 807 tonn. Tilsvarende utslippstall for øvrige utslippskomponenter vises under:

 

For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under.

Relaterte dokumenter

Siste nytt