Publisert: , Oppdatert:

Driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene karbondioksid ( CO2), nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM).

Utslippsestimatene knyttes geografisk til norsk økonomisk sone inkludert farvann innenfor grunnlinjen i havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

I 2016 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 8 048 210 tonn CO2. Dette representerte en økning på 3,6 prosent fra 2015 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 7 769 314 tonn.

Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene av svevestøv (PM) økte med 5,6 prosent fra 2015 til 2016. For de øvrige utslippskomponentene ser vi en nedgang i samme tidsrom med -2,4 prosent for NoX, -9,6 prosent for SO2 og -2 prosent for CO. I Nordsjøen var den estimerte nedgangen av utslippene knyttet til SO2 på -24 prosent fra 2015 til 2016. Nordsjøen omfattes av nye og strengere reguleringer av svovelutslipp fra 2015.

Figur: Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte utslippskomponenter 2015–2016. Kilde Kystverket/Havbase

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip.

For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under Relaterte dokumenter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt