Publisert: , Oppdatert:

Utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i hvilke distanser skip tilbakelegger i definerte havområder i løpet av en tidsperiode. Havområdene er oppdelt som følge av behov knyttet til forvaltningsplanene for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Den utseilte distansen øker samlet i norske havområder med 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Dette skyldes i særlig grad økt utseilt distanse for toneangivende skipskategorier som passasjerskip (7,9 %), stykkgodsskip (6,4 %) og fiskefartøy (2 %).

I 2016 utgjorde disse tre skipstypene nesten 2/3 av samlet utseilte distanse i norske havområder. Mens den utseilte distansen for samtlige skipskategorier i alle norske havområder i 2016 økte fra litt over 43 millioner nautiske mil i 2015 til nesten 44 millioner nautiske mil, utgjorde den utseilte distanse for de tre ovennevnte skipskategorier nesten 29 millioner nautiske mil i 2016. Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2016 tilsvarer i overkant av 2000 jordomseilinger ved ekvator.

Den utseilte distanse for skip målt i nautiske mil utgjør trafikkarbeidet til skip. I figuren under visualiseres den utseilte distansen for de tre dominerende skipstyper i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet: stykkgodsskip, passasjerskip og fiskefartøy. 

Figur: Utvikling utseilt distanse målt i nautiske mil for tre største skipskategorier i norske havområder 2014–2016. Kilde: Kystverket/Havbase

Om lag 45 prosent av samlet utseilt distanse i 2016 knyttes til Nordsjøen, mens 30 prosent og 25 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Fordelingen av skipsaktiviten i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens stykkgodsskip er den største skipstypen målt i utseilt distanse i Nordsjøen, utgjør passasjerskipene den relativt største skipskategorien i Norskehavet. I Barentshavet er det fiskefartøyene som dominerer.

Til tross for samlet vekst i utseilt distanse i 2016 for alle havområder sammenliknet med 2015, kan vi se nedgang for flere skipskategorier. Størst relativ nedgang finner vi for skipskategorien «Andre offshore service skip» med en nedgang på 21 prosent og skipskategorien «Offshore supply skip» med en nedgang på 19 prosent.

Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt