Publisert: , Oppdatert:

Utseilt distanse i norske havområder

Skipstrafikk kan måles i hvilke distanser skip tilbakelegger i definerte havområder i løpet av en tidsperiode. Den utseilte distansen øker i norske havområder for de fleste skipstyper.

 

Den utseilte distanse for skip målt i nautiske mil utgjør trafikkarbeidet til skip. I figuren under visualiseres den utseilte distansen for de tre dominerende skipstyper i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet: stykkgodsskip, passasjerskip og fiskefartøy. I 2015 utgjorde disse skipstypene nesten 2/3 av samlet utseilte distanse i norske havområder. Mens den utseilte distansen for alle skipskategorier i alle norske havområder i 2015 lå på om lag 43 millioner nautiske mil, utgjorde den utseilte distanse for de tre ovennevnte skipskategorier over 27 millioner nautiske mil. Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2015 tilsvarer om lag 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Figur: Utvikling utseilt distanse målt i nautiske mil for tre største skipskategorier i norske havområder 2013-2015

Om lag 45 prosent av samlet utseilt distanse i 2015 knyttes til Nordsjøen, mens 31 prosent og 24 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Fordelingen av skipsaktiviten i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens stykkgodsskip er den største skipstypen målt i utseilt distanse i Nordsjøen, utgjør passasjerskipene den relativt største skipskategorien i Norskehavet. I Barentshavet er det fiskefartøyene som dominerer.

Her publiseres statistikk over utseilt distanse for tidsserie fra og med 2011. Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, samt miljørisikoanalyser.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under. Mer om metode og feilkilder se metadata.

Relaterte dokumenter

Siste nytt