Publisert: , Oppdatert:
- Claus Wiggen Kamstrup

Sjøs andel av godstransportarbeidet

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten men også innenriks. Målt i godstransportarbeid blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens over 40 prosent av godstransportarbeidet i innenriksfarten blir fraktet med skip.

Godstransportarbeidet måles i tonnkilometer, og defineres som produktet av godsmengde og transportavstand. Godstransportarbeidet er et viktig mål for omfanget av godstransporten.

Utenriksfart

I utenrikshandelen i Norge er skipsfarten helt dominerende. I 2014 ble 45 millioner tonn eksportert med skip, mens 25,9 millioner tonn i samme år ble importert på sjø.

I søylediagrammene under presenteres markedsandelene mellom transportformene i forhold til import og eksport fra perioden 1985-2014.

Eksport

Figur 1 (under) viser at om lag 90 prosent av godstransportarbeidet relatert til eksport i perioden 1985-2014 kan knyttes til sjø. Veg har økt sin andel fra 8 prosent i 1985 til om lag 9 prosent i 2014. Jernbanens andel av eksporten har økt til nesten 5 prosent i 2014.

Figur 1: Transportformenes andel av godstransportarbeidet knyttet til eksport 1985-2014. Prosent.(Kilde: TØI rapport 1454/2015)

Figur 1: Transportformenes andel av godstransportarbeidet knyttet til eksport 1985-2014. Prosent.
Kilde: TØI rapport 1454/2015

Import

Figur 2 viser at skips andel av godstransportarbeidet knyttet til import har vært på om lag 80 prosent i perioden 1985-2014. Andelen har imidlertid gått ned fra om lag 82 prosent i 1985 til 76 prosent i 2014. Veg øker gradvis sin markedsandel fra om lag 13 prosent i 1985 til nesten 23 prosent i 2014. Jernbanens andel av importen ble redusert fra 5,4 prosent i 1985 til 1,5 prosent i 2014.

Figur 2: Transportformenes andel av godstransportarbeidet knyttet til eksport 1985-2010. Prosent.(Kilde: TØI rapport 1454/2015)

Figur 2: Transportformenes andel av godstransportarbeidet knyttet til eksport 1985-2010. Prosent.Kilde: TØI rapport 1454/2015

Figur 1 og 2 viser at mens skips andel av eksport ligger nokså stabilt opp mot 90 prosent i perioden 1985-2014, øker andelen til veg knyttet til import. Dette kan hovedsakelig forklares med at våt- og tørr bulkprodukter i større grad preger eksporten enn importen i utenrikshandelen, og at disse i mindre grad har overføringskapasitet fra sjø til veg. Likeledes preges importen i større grad av konteinerisert gods og annet stykkgods, hvor veg har tatt markedsandeler.

Innenriksfart

Figur 3 viser markedsandelene mellom sjø, veg, bane og luft i forhold til godstransportarbeidet i etterkrigstiden. Hovedtendensen er at veg har styrket sin markedsandel på bekostning av sjø og bane. Mens om lag 2/3 av godstransportarbeidet på norsk område ble utført på sjø 40-, 50-, 60- og 70-tallet, har denne andelen blitt redusert til under 50 prosent fra 1990. I perioden 1990-2009 har markedsandelene stabilisert seg med om lag like store andeler på sjø og veg. Mens veg i 2014 hadde økt til nesten 53 prosent hadde sjø fått redusert sin markedsandel til om lag 41 prosent.

Figur 3: Markedsandeler innenlandsk godstransportarbeid 1946–2010. Prosent. 1) Eksklusive oljetransportene fra kontinentalsokkelen. (Kilde: TØI rapport 1454/2015)

Figur 3: Markedsandeler innenlandsk godstransportarbeid 1946–2014. Prosent. 1) Eksklusive oljetransportene fra kontinentalsokkelen. Kilde: TØI rapport 1454/2015

Fakta

Sjø underestimert?

TØI gjennomførte i 2014 et lite prosjekt der transporterte tonn og transportarbeid for sjøtransport er forsøkt kvantifisert med basis i grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk for 2011 og 2012 (TØI rapport 1369/2014). Disse beregningene indikerer at transportarbeidet for sjø kan være betydelig høyere enn markedsandelen som presenteres her.

Da det ikke har vært mulig å gjøre disse beregningene for tidligere år, og det er betydelig usikkerhet knyttet til leveransestrukturen i grunnlagsdataene, ville det gitt et trendbrudd i dataserien om en hadde byttet beregningsmetodikk nå. Det er derfor valgt å fortsette med samme fremskrivingsmetodikk som er benyttet siden 2002.

Relaterte dokumenter

Siste nytt