Publisert: , Oppdatert:
- Claus Wiggen Kamstrup

Skipsfartens rolle i godstransport

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten men også innenriks. Målt i tonn blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens sjøs andel av innenriks godstransportarbeid i 2015 økte til om lag 46 prosent.

Godstransportarbeidet måles i tonnkilometer, og defineres som produktet av godsmengde og transportavstand. Godstransportarbeidet er et viktig mål for omfanget av godstransporten.

Vekst i den innenlandske godstransporten på sjø i 2015

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har for perioden 2010-2015 beregnet nye tall for godstransportarbeidet på norsk område med og uten kabotasje. Hovedtendensen i etterkrigstiden og frem til dag er at veg har styrket sin markedsandel på bekostning av sjø og bane.

I 2015 fortsatte den innenlandske godstransporten å øke med 6,6 prosent for alle transportformene, inklusiv kabotasje. Relativt var økningen størst for sjøtransport med 11,3 prosent sammenliknet med 2,7 prosent året før. Medregnet kabotasje – dvs. inkludert utenlandskregistrerte skip – økte sjøtransporten fra 18 til 20 milliarder tonnkilometer i 2015.   Godstransport på veg nådde nesten 21 milliarder tonnkilometer i 2015.

Markedsandelene i det innenlandske godstransportarbeidet inklusive kabotasje fordeler seg i 2015 med om lag 46 prosent på sjø, 48 prosent på veg, 6 prosent på bane og under 1 prosent på fly. Godstransporten på veg har hatt en litt høyere markedsandel de siste årene, men i 2015 er andelen for sjø nær andelen for veg.

I figur 1 vises markedsandelene for innenlandsk godstransportarbeid i Norge i etterkrigstiden. I faktaboksen beskrives et brudd i statistikken i 2010, og hvor det informeres om usikkerhet knyttet til tallene mellom 2002 og 2009.

Figur 1: Markedsandeler innenlandsk godstransportarbeid 1946-2015. Prosent. Kilde: TØI-rapport 1544/2016

TØIs beregninger av godstransportarbeidet uten kabotasje viser at sjøs andel av innenlandsk godstransportarbeid i 2015 ligger på 19,5 prosent mens vegs andel er på hele 72 prosent. Dette kan forklares av at kabotasje på sjø er mye mer omfattende enn på veg, fordi godstransport på sjø i større grad utføres av internasjonale aktører i et mer liberalisert marked, samtidig som norske eiere av ulike grunner har flagget ut mange skip.

Utenriksfart

I utenrikshandelen i Norge er skipsfarten en dominerende transportform. 83 prosent av godsmengdene i utenrikshandelen ble transportert på skip til og fra Norge. 14 prosent gikk på veg, mens 3 prosent gikk på bane.

Eksport

Figur 2 viser at 86 prosent av godset målt i tonn i 2015 kan knyttes til sjø. Denne andelen gikk ned med 3 prosentpoeng fra 89 prosent i 2010, som også representerer nivået siden 1985. Vegs andel lå i 2015 på 9 prosent; ned ett prosentpoeng siden 2010. Jernbanens andel av eksporten har økt fra 1 prosent i 2010 til 5 prosent i 2015.

 

Figur 2: Transportformenes andel av eksport 1985-2015. Prosent. Kilde: TØI-rapport 1544/2016

Import

Figur 3 viser at skips andel av importerte tonn gods ligger på 77 prosent i 2015; uendret fra 2010. Veg har gradvis økt sin andel av importen til 22 prosent i 2015. Jernbanens andel ligger i 2015 på 1 prosent; noe som representerer en gradvis nedgang fra midten av 80-tallet.

Figur 3: Transportformenes andel av import 1985-2015. Prosent. Kilde: TØI-rapport 1544/2016

Figurene viser at mens skips andel av eksport og import ligger svært høyt, så øker vegs andeler mht. import. Dette kan forklares med våt- og tørrbulkprodukter i større grad preger eksporten enn importen i utenrikshandelen, og at disse i mindre grad har overføringspotensialet fra sjø til veg. Motsvarende preges importen i større grad av konteinerisert gods og annet stykkgods, hvor veg har tatt enkelte markedsandeler.

Særskilt om olje og gass

Samlet ble det eksportert 166 millioner tonn olje og gass (målt i oljeekvivalenter) direkte fra sokkelen i 2015 sammenliknet med 159 millioner tonn i 2014. Eksporten i av olje og gass i rør lå i 2015 på 93 millioner tonn, mens skipene frakter 74 millioner tonn. Målt i vekt utgjorde eksport av olje og gass fra sokkelen 65 prosent av den totale eksporten fra Norge til utlandet i 2015. Dette var samme andel som i 2013 og 2014.

På grunn den store betydningen olje og gass har - særlig mht. eksport - vil en forventet nedgang i eksporten av olje og gass på sikt – samt eventuelt ytterligere overgang til rør - naturligvis kunne få betydelige konsekvenser for markedsandelene for transportplattformene mht. eksport, men også mer indirekte i forhold til import, samt fordelingen av innenlandsk godstransportarbeid. I dette perspektivet vil det fremover være enda mer nyttig å differensiere mellom ulike lastetyper og vareslag mht. transportfordelte markedsandeler.

Fakta

Nye beregninger for perioden 2010-2015

I 2016 ble det av TØI gjennomført nye beregninger av transportarbeidet for godsskip på norsk område for perioden 2010-2015.

Beregningene gir grunnlag for å estimere transportert mengde gods og godstransportarbeid for skip på norsk område fordelt på skip, og for øvrige/utenlandskregistrerte skip.

Godstransport med norskregistrerte skip benevnes som «ikke medregnet kabotasje», mens godstransport inklusive utenlandsk registrerte skip benevnes som «medregnet kabotasje».
Beregningene indikerer at godstransportarbeidet for norskregistrerte skip (ikke medregnet kabotasje) er betydelig lavere enn godstransportarbeidet som har vært presentert i de årlige rapportene t.o.m. 2014. Beregningene for årene 2002 t.o.m. 2009 ansees som usikre idet grunnlaget ikke inkluderte informasjon om godsets leveransemønster.

Kystverket velger til tross for brudd i tidsserien å vise utviklingen av markedsandelene for innenlandsk godstransportarbeid for hele etterkrigstiden, fordi hovedtrendene er interessante over tid, samtidig som konsekvensene av de to beregningsmåtene synes beskjedne gitt det faktum at andelen utenlandskregistrerte skip frem til år 2002 var betydelig mindre enn i senere år. 

 

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt