Publisert: , Oppdatert:

Veiledning om havne- og farvannsloven

Kystverket har utarbeidet veiledning om lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) som erstatter den tidligere veiledningen.

Veiledningen for den nye havne- og farvannsloven må sees på som en første versjon som vil bli utvidet etter hvert. Denne versjonen er ment for at kommunene eventuelt skal kunne benytte den i sin saksbehandling etter havne- og farvannsloven. Veiledningen vil også fungere som et oppslagsverktøy for brukere forøvrig.

Vi vil arbeide videre med en bedre og mer brukervennlig elektronisk presentasjon.
 
Deler av veiledningen til den gamle havne- og farvannsloven er fortsatt aktuell, og inntil videre kan også den lastes ned her. 

Nye forskrifter til havne- og farvannsloven fastsatt

Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 20.12.2010 følgende forskrifter:

Forskriftene trer i kraft først 01.01.2012. 

Midlertidig forskrift om havneavgifter som ledd i en overgangsordning

Kommuner som hadde havnedistrikt og tok havneavgifter etter havne- og farvannsloven fra 1984, kan ut 2011 følge et av to spor: enten fortsette med den gamle ordningen med havneavgifter ut 2011 eller gå over på ordningen i den nye loven. Dette følger av midlertidig forskrift 9. desember 2009 nr. 1488 om havneavgifter som ledd i en overgangsordning § 1 som lyder:

§ 1. (havneavgifter)
Kommuner som ved ikrafttredelse av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann innkrever havneavgift etter forskrift 2. desember 1994 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke og forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v., kan fortsette med det til og med 31. desember 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet har 20.12.2010 fastsatt at forskriften endres slik at den først oppheves fra og med 01.01.2012. 

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Fiskeri- og kystdepartementet har 20.12.2010 fastsatt forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. Forskriften trer i kraft først 01.01.2012. Kommuner som benytter havne- og farvannsloven fra 2009 sitt system, kan selv velge å innrette seg etter forskriften allerede nå, men de har ikke plikt til det før forskriften trer i kraft 01.01.2012.

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Etter havne- og farvannsloven 1984 kunne kommunenes saksbehandlingsutgifter finansieres gjennom kommunale havneavgifter. Dette medførte at det i all hovedsak var sjøtransporten som finansierte kommunens søknadsbehandling. Ny havne- og farvannslov opphever denne ordningen. I stedet er det forutsatt at kommunenes utgifter knyttet til behandling av søknader om tiltak skal dekkes av et eget saksbehandlingsgebyr, slik at kostnader forbundet med offentlige myndighetshandlinger skal falle på den som pådrar kostnadene. Havne- og farvannsloven § 6 gir departementet hjemmel til å fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse eller godkjennelse etter bestemmelser i eller i medhold av loven.
 
Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 20.12.2010 forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. Forskriften gir kommunene mulighet til å fastsette forskrift om eget saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Kystverket skal altså ikke ta gebyr for behandling av søknader etter havne- og farvannsloven. Forskriften trer i kraft først 01.01.2012.
 
De havnene som tok havneavgifter etter havne- og farvannslov 1984, kan fortsette med det ut 2011, jf. midlertidig forskrift 09.12.2009 nr. 1488 om havneavgifter som ledd i en overgangsordning § 1. Dette betyr også at disse havnene kan fordele kostnadene til søknadsbehandling på havneavgiftene eller legge dem på anløpsavgiften alene, jf. forskrift 02.12.1995 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke § 3, 3. ledd. 

Forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn

Fiskeri- og kystdepartementet har 20.12.2010 fastsatt forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havnen. Forskriften trer i kraft 01.01.2012 og vil erstatte forskrift 24.09.1984 nr. 1678 i medhold av lov om havner og farvann punkt I.
 
Hovedformålet med forskriften er å ivareta offentlighet, transparens og oversiktlighet i markedet, noe som også tilrettelegger for konkurranse og kontroll.
 
Forskriften pålegger enhver som tilbyr havne- og transporttjenester å utarbeide og publisere en samlet oversikt over gjeldende bestemmelser, priser og andre opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havnen, herunder bestemmelser om fartsbegrensning i sjø, orden i og bruk av farvann og havner og anløpsavgift. Plikten gjelder både for kommunale og private tilbydere av havne- og transporttjenester.
 
At oversikten skal publiseres, betyr at oversikten skal offentliggjøres. Det naturlige vil være å gjøre dette på internett, men andre måter er også tillatt så lenge opplysningene er lett tilgjengelige for brukerne.

Relaterte dokumenter

Siste nytt