Publikasjoner

Her finner du brosjyrer og publikasjoner som er gitt ut av Kystverket, der beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning er tema.

Nyhetsliste

Nasjonal beredskapsplan 2021

Den nasjonale beredskapsplanen forklarer ansvar og roller hos ulike beredskapsaktør ved en hendelse som medfører akutt forurensning. Her er redivert utgave av planen fra 2015. 

Fakta

De viktigste beredskapsoppgavene for Kystverket er å:

 • Ivareta statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning døgnet rundt, hele året.
 • Samordne og øve private, kommunale og statlige beredskapsressurser i et nasjonalt beredskapssystem.
 • Videreutvikle statens beredskap gjennom blant annet kurs og øvelser, utvikling av nytt utstyr og nye metoder.
 • Følge opp omfattende nasjonale og internasjonale avtaler om varsling og bistand, samt være en pådriver i internasjonalt arbeid innen fagområdet akutt forurensning.
 • Påse at ansvarlig forurenser eller kommune aksjonerer i henhold til egen aksjonsplikt.
 • Stille krav til ansvarlig forurenser ved akutt forurensning.
 • Investere og vedlikeholde beredskapsressurser tilknyttet statlige depoter og
  fartøyer med en rolle i beredskapssystemet
 • Holde oversikt over skipsvrak, og eventuelt iverksette tiltak for å redusere miljørisikoen
 • Sørge for en tilfredsstillende nasjonal slepeberedskap

Siste nytt