Ansvar og roller

Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder skipsvrak. Kystverket har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å gjennomføre tiltak.

Nyhetsliste

Statlig beredskap

Kystverket kan gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser, og kreve refusjon for kostnadene som pådras under aksjonen.

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet ved akutt forurensning eller ved fare for akutt forurensning, og skal i medhold av forurensningsloven § 43 tredje ledd så vidt mulig koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem.

Fakta

Forurensningsloven regulerer de private, kommunenes og statens håndtering av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Lovens hovedregel er at det er forbudt å forurense med mindre det foreligger særlig hjemmel for det. Forbudet dekker alle aktive handlinger som kan føre til virkninger som faller inn under loven, men gjelder også forurensning som oppstår ved passivitet og unnlatelser eller ved å inneha noe som kan føre til forurensning.

I forurensningsloven er forurensning definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som kan være til skade eller ulempe for miljøet. Kystverkets forurensningsmyndighet gjelder i forbindelse med akutt forurensning. Akutt forurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Ved fare- og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritet og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert til redningsarbeidet. Parallelt med redningsarbeidet vil det, så langt det er praktisk mulig, mobiliseres utstyr og personell for å hindre eller begrense skade som følge av akutt forurensning. Naturmiljø skal prioriteres foran næringsinteresser.

Siste nytt