In situ brenning (ISB)

Kystverket har gjennomført prosjekt etter Olje På Vann 2018 (se lenger ned på siden). Prosjekt har gått ut på å øke kunnskapen ytterligere om In Situ Burning (ISB).

Dette oppfølgingsprosjektet har sett på generelle erfaringer med ISB. Det er sammenstilt erfaringer på antennelse av olje, hva røykgassene inneholder og egenskaper til brenneresten og brenneeffektiviteten. I tillegg er det sett på om brennerest vil synke. Her er det forskjell på hvilke typer oljer som blir brent. Brennes marine gass olje blir det kun tyntflytende minimale rester i forhold til tyngre oljer som får et mye seigere restprodukt.

Det er også undersøkt giftigheten av residuet for marine organismer.

Kystverket ønsker å vite mer om ISB,  for å kunne benytte metoden som et skadebegrensende tiltak – spesielt i arktiske strøk der andre tiltak er begrenset. Det foreligger i dag betydelig kunnskap om ISB, men det er fortsatt en del operative forhold som må på plass før dette kan bli et reelt verktøy under oljevernaksjoner. Se vedlagte rapporter for mer utfyllende informasjon.

Fra 2018

Rapport 1

I den første rapporten om In situ brenning (ISB) har SINTEF analysert åtte oljetyper, fire av dem var i tillegg forvitret, og sett på hva som skjer med dem under brenning. Brenning av olje ble foretatt i et konkalorimeter, en ovn som muliggjør oppsamling av røyk og residue (restolje).

Ved oljeutslipp er mekanisk opptak den foretrukne metode, men det kan være behov for andre verktøy i oljevernberedskapen. I rapporten er det sett på brenning av diesel, hybridoljer og tungolje (IFO 180). Brenning av IFO 180 skiller seg ut, det blir mer sotpartikler og høyere gasskonsentrasjoner enn ved brenning av de andre oljene.

Analysene gir et nyansert bilde av hva som dannes av røykgass, sot og residue etter ISB. Det ble blant annet målt svært små sotpartikler under brenningen. Dette er en kunnskap som trengs for å evt. inkludere brenning i oljevernberedskapen.

Rapport 2

Antennelse av  tre oljer ble utført før Olje På Vann (OPV) 2018 hos SINTEF, det ble utført brennetester i kar på 60x 60 cm. Det ble undersøkt antennelse av de spesifikke batcher av oljene som var planlagt å brenne i Nordsjøen på OPV. De tre oljene MGO, ULSFO og IFO 180 ble brent. Alle oljene ble antent, brenneeffektiviteten ble beregnet og brennerest (residue) ble ytterligere undersøkt med hensyn til synking.

Rapport 3

Olje på vann 2018: Analyse av residue, sot og røykgasser fra in situ brenning 

Under Olje På Vann (OPV) 2018, på Frigg-feltet, ble to oljer brent på sjøen. Det var planlagt å brenne seks oljer, men grunnet tid og værforhold ble det kun foretatt to avbrenninger.

Oljer som ble brent var Oseberg-olje og hybridoljen ULSFO, cirka seks tonn av hver olje. SINTEF, i samarbeid med Maritime Robotics, utførte omfattende monitorering av forsøkene for å øke kunnskap om brennerest, røykgasser og sotpartikler. Røykgassmålinger av CO2, SO2, NOx og CO ble foretatt, og det er målt partikkelstørrelser i røyken. Brenneeffektivitet er også estimert. Den vedlagte rapporten omtaler funn og resultater. 

Nyhetsliste

Relaterte dokumenter

Siste nytt