Publisert: , Oppdatert:
- Rune Bergstrøm

Effekter av akutt forurensning

Det er ikke enkelt å si noe generelt om effekter av ulike utslipp. Samme type utslipp og mengde kan blant annet ha helt ulike effekter ut fra hvor, når, hvilke naturressurser som er på stedet når ulykken skjer.

Mindre utslipp av lut/syre eller andre stoffer i elver kan ta ut hele fiskebestanden, mens samme utslipp i sjø vil ha minimal effekt. Noen stoffer kan innholde miljøgifter som ikke, eller svært langsomt brytes ned i naturen, mens andre kan medføre høy akutt dødelighet - men skilles ut av kroppen over uker/måneder om dyret ikke var utsatt for dødelig dose (biologisk halveringstid).

For utslipp av petroleumsprodukter varierer også effektene mye. Det er utslipp hvor en 40 år etter hendelsen ser effekter på arter og økosystemer, mens det i endre tilfeller er vanskelig å finne effekter etter et år.

Generelt er lettere petroleumsprodukter (for eksempel diesel) mer akutt giftige enn tyngre produkter (tungolje/bunkers). De lette produktene har mer flyktige komponenter som letter tas opp i organismer via lunger, gjeller med mer. Samtidig vil fordampningen og oppløsningen i vannmassene foregå raskt.

Tunge oljer er mindre akutt giftige. De løser seg i mindre grad opp i vannmassene, og er mindre tilgjengelig for eksempelvis skaldyr, som filtrer store mengder vann for å skaffe seg føde. Oljen forsvinner langsomt på overflaten og vil skade mange fugler, og til slutt ende på land med omfattende og kostbare opprydningsaksjoner. Spesielt i kaldt vær kan skade på sjøfugl bli omfattende. Oljen fører til at fuglene mister isolasjonsevnen i fjærdrakten og de fryser og sulter i hjel (trenger mer mat når de fryser).

Det er derfor tid og sted, samt hvilke ressurser som rammes som bestemmer hvor alvorlige miljøeffekter et akutt utslipp vil få.

Siste nytt