Publisert: , Oppdatert:
- Rune Bergstrøm

Miljøundersøkelser

Etter et utslipp av forurensende stoffer setter Kystverket i gang undersøkelser for å se hvordan forurensningen har påvirket miljøet, såkalte miljøundersøkelser. Hensikten er å kartlegge og dokumentere miljøskadene etter utslipp.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

Krav om miljøundersøkelser etter et utslipp er gitt i foruren­singsloven. Det kan være utslipp fra for eksempel skipsfart, petro­leumsvirksomhet eller tankanlegg på land. Det er av avgjørende betydning å få kartlagt skadene og skadepotensialet så raskt som mulig. Skade­potensialet er avhengig av hvilke naturressurser som blir berørt, type forurensing og mengde som slippes ut. Miljøundersøkelser settes i gang umiddelbart etter en hendelse og kan pågå i inntil fem år.

Miljøundersøkelsens omfang

Omfanget av de undersøkelsene som iverksettes avhenger av flere forhold:

 • Utslippets størrelse
 • Type fururensning
 • Når på året utslippet fant sted
 • Hvor utslippet fant sted
 • Hva som ble påvirket av forurensning

Miljøundersøkelsens formål

Noen av de viktigste formålene med en miljøundersøkelse er å registrere skader på:

 • Fisk og plankton
 • Sjøfugl
 • Marine pattedyr
 • Strand/bunnsedimenter
 • Mattrygghet
 • Oppdrettsnæring, frilufts- og reiseliv

Undersøkelsene vil også omfatte oljens egenskaper, drift og spredning av forurensningen. En best mulig oversikt over foruren­singens spredning er nødvendig for utvelgelse av prøvesteder for undersøkelser. For å vurdere skaden på miljøet er gode bakgrunnsverdier og tidsserier fra pågående nasjonal overvåkning svært viktig. 

 Rådgivende gruppe

Programmet for miljøundersøkelser ved et utslipp utarbeides alltid i samarbeid med en rådgivende gruppe som består av representanter fra ulike myndigheter. Gruppens oppgave er å ivareta helhetlig prioritering av innsats og tverrfaglig vurdering av skader på naturmiljø og naturressurser. Derfor er den bredt sammensatt, slik at ulike fagområder blir ivaretatt på en koordinert måte. Gruppen ledes av Kystverket, og består av representanter fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Norsk Polarinstitutt, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjø­matforskning.

Rådgivende gruppe bidrar også under andre deler av en aksjon mot akutt forurensning.

Relaterte dokumenter

Siste nytt