Publisert: , Oppdatert:

Olje og oljens egenskaper

Ulike typer olje har ulike egenskaper. Ved et utslipp er det derfor avgjørende at man raskt kan kartlegge hvilken type olje det dreier seg om.

Figuren viser oljens forvitringsprosesser i sjøen
Figuren viser oljens forvitringsprosesser i sjøen

Råoljer og raffinerte oljeprodukter har ulike egenskaper som det må tas hensyn til under en oljevernaksjon. Oljens egenskaper varierer avhengig av oljetypen. Forskjellige oljer har blant annet ulik viskositet, evne til å ta opp vann (emulgere), kokepunkt, tett­het, flammepunkt og stivnepunkt. I tillegg til disse fysiske og kje­miske egenskapene ved oljen, vil også faktorer som temperatur, vind, strøm og sollys påvirke forvitringen. Kartlegging av oljetype er derfor svært viktig for å kunne vite hvordan oljen vil oppføre seg etter et utslipp og ikke minst for å vite hva slags utstyr og meto­der som bør benyttes under ulike faser av en oljevernaksjon.

Hva skjer med olje ved et utslipp?

Når oljen havner på sjøen vil den ta opp vann. Råolje kan ta opp opptil cirka 80% vann. Bunkersolje/tungolje kan ta opp cirka 30-50 % vann. Vannopptak avhenger først og fremst av oljetype, men øken­de vind og bølger fører også til økt vannopptak. Konsekvensen er at oljen blir en emulsjon som gjør at den oljemengden som skal tas opp fra sjøen blir større enn det opprinnelige utslippet. Ved oljeopptak følger også store mengder vann med.

De lette komponentene i oljen vil fordampe i løpet av den første tida etter utslippet. Diesel og bensin er tyntflytende(har lav viskositet), og inneholder stor grad av lette komponenter som fordamper lett. Disse oljetypene inneholder også større andel komponenter som løses opp i vannmassene. Den synlige mengden på overflaten blir derfor forholdsvis raskt borte. Imidlertid kan giftigheten for marine organismer være høy. Tungolje/bunkersolje vil forbli lenger på vannoverflaten da de innholder mindre grad av lette komponenter. En betydelig mindre del av denne oljen blandes i vannmassene. Oljens egenskaper og forvit­ring har betydning for den videre håndteringen både på sjø og land.

ORDFORKLARINGER

  • RÅOLJE er blanding av flytende hydrokarboner som finnes i reservoarer i berggrunnen, og som utvinnes som råstoff i petroleumsindustrien. Råolje foredles til bl.a. bensin, parafin, diesel og fyringsolje. Etter at råoljen er utvunnet, fraktes den gjennom rørledning eller med tankskip.
  • TUNGOLJE/TUNG BUNKERSOLJE er betegnelse på en raffinert olje som benyttes som drivstoff til skip. Klebrig olje som er tyktflytende (høy viskositet) og som er tungt nedbrytbar/det tar tid å bryte ned.
  • EMULGERT OLJE/OLJEEMULSJON er olje som inneholder vann. (fra 0 til ca 80 % )
  • RAFFINERT OLJE er råolje som er foredlet/bearbeidet til pro­dukter som for eksempel bensin, parafin, diesel og fyringsolje.
  • FORVITRING er endring av oljens fysiske og kjemiske egen­skaper over tid ved at oljen utsettes for ulike påvirkninger (nedbrytning).
  • VISKOSITET er et mål på oljens seighet. Noen oljer er tyntfly­tende (lite viskøs) og mindre seig enn en andre oljer som kan være tyktflytende (svært viskøse). For eksempel har flybensin lavere viskositet enn asfalt.

 

Siste nytt