Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Oljeskadet sjøfugl

Hendelser som medfører større oljeutslipp kan ofte ramme sjøfugl. Det er Miljødirektoratet (MD) som har det sentrale forvaltningsansvaret for sjøfugl.

Denne ærfuglen ble funnet etter "Godafoss"-forliset i 2011. (Foto: Kystverket/MD)
Denne ærfuglen ble funnet etter "Godafoss"-forliset i 2011. (Foto: Kystverket/MD)

Miljødirektoratets faglige standpunkt er at det ikke er aktuelt å rehabilitere oljeskadet sjøfugl annet enn for arter der hvert individs overlevelse har betydning for bestanden. For tiden gjelder det bare stellerand og dverggås i Varanger- og Porsangerfjorden i Finnmark. Ulike interessenter har ved tidligere hendelser satt i gang vasking og avliving. Etter en endring av dyrevelferdsloven i 2009, falt hjemmelsgrunnlaget for lokalt iverksatte aksjoner bort. Det er dermed ikke lenger tillatt med privat initiativ for vask og avliving av oljeskadet sjøfugl.

Dette er årsakene til at miljømyndighetene oftest ikke anbefaler vasking og rehabilitering av oljeskadet sjøfugl:

  • Vasking er svært ressurskrevende: Hvor vellykket dette blir, avhenger av en rekke faktorer uavhengig av selve vaskeprosessen - som værforhold, tilgjengelighet, type olje og giftighet med mer.

  • Innfanging og behandlingen stresser sjøfuglene og kan påføre dem betydelige lidelser: Bare et fåtall fugl lar seg fange inn og vaske.

  • Fugler som overlever selve vaskeprosessen, kan ha indre skader som følge av giftigheten av oljen: Det finnes lite dokumentasjon på hvor mange av de sjøfuglene som vaskes, som overlever.

  • Vasking vil bare i sjeldne tilfeller ha bestandsmessig effekt.

Les mer om sjøfugl og oljeskader hos Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Sjofugl/Om-vasking-av-oljeskadet-sjofugl/ 

Relaterte dokumenter

Siste nytt