Publisert: , Oppdatert:

Landsverneplan for maritim infrastruktur

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Landsverneplanen ble lagt frem i kulturminneåret 2009, og den danner grunnlaget for det videre arbeidet med vern av et utvalg av Kystverkets kulturminner, i samarbeid med Riksantikvaren.

Fyrstasjonene, som nok er de mest kjente av etatens kulturminner, har allerede vært gjenstand for en slik vurderingsprosess, og 83 av i alt 164 fyrstasjoner er fredet i henhold til kulturminneloven. De fleste av fyrstasjonene er helt eller delvis fortsatt i Kystverkets eie.

I utarbeidelsen av Landsverneplanen har Kystverket lagt vekt på å vise at kulturminnene ikke bare er enkeltstående bygninger eller anlegg, men at de først og fremst at de har en funksjon i en større sammenheng; i den maritime infrastrukturen. De er del av en farled, som skal gjøre det trygt å ferdes til sjøs og som i neste omgang bidrar til å utvikle kystsamfunnene.

For å understreke betydningen av sammenhengen mellom enkeltobjektene, har Kystverket valgt ut fem representative områder, et i hver region. Her vil det bli lagt spesiell vekt på å formidle nettopp de helhetlige miljøene som også viser elementer fra alle de tidligere etatene som i 1974 ble slått sammen til Kystverket, nemlig Statens Havnevesen, Fyr- og Merkevesenet og Losvesenet.  

Mer om Kystverkets historie

Landsverneplanen for maritim infrastrukur i sin helhet.

Forvaltningsplaner for fredede fyrstasjoner i Norge

Siste nytt