Publisert: , Oppdatert:

Spørsmål og svar om fart og fartsbegrensninger til sjøs

Her finner du en del vanlige spørsmål, med svar, som vi får om lokale fartsforskrifter til sjøs. Merk at det viktigst du uansett kan gjøre når du ferdes til sjøs, er å utvise sunn fornuft.

det er viktig å sette seg inn i bestemmelsene for fart til sjøs

Klikk på spørsmålet, så dukker svaret opp. 

Hva betyr ”lokal fartsforskrift”?

En lokal forskrift om fartsbegrensning på sjøen er en kommunalt fastsatt forskrift som er godkjent av Kystverket, og som angir hvilken maksfart som gjelder i et bestemt område.

Forskriften gjelder for alle sjøfarende med unntak av forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, fartøyer med lege om bord, eller fartøyer i sjøredningstjenesten.

Hva sier regelverket om fart til sjøs for fritidsbåter?

Alle sjøfarende må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger til sjøs - ikke bare fritidsbåter.  Disse vil variere fra kommune til kommune (eventuelt fra sted til sted) - alt etter type farvann.

For fritidsbåter, men også andre fartøy, gjelder det altså

  1. En generell fartsbegrensning – som er aktsomhetsnormen der man presiserer at båtførere skal avpasse farten etter forholdene. 
  2. En særlig fartsbegrensning ved passering av badende og
  3. Lokale fartsbegrensinger gitt av kommunene.
  4. I tillegg gjelder det en regel om sikker fart etter sjøveisreglene.

 

For det som kalles skjermede innaskjærsmiljøer for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og ankring anbefaler Kystverket en lokal fartsbegrensning på 5 knop inntil en avstand fra land på fra 100 meter opp til 500 meter.

Fritidsbåter skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier (jf. småbåtloven). Dersom fartsbegrensinger som gjelder ikke overholdes, gir det større sannsynlighet for at slik fare oppstår.

Kystverket anbefaler at kommunene fastsetter fartsgrense på enten 3, 5, 8 eller 30 knop, avhengig av type farvann.

Kystverkets veiledning kan du lese her

Dette er bare veiledende retningslinjer som kommunene kan bruke når de skal fastsette en fartsforskrift. Det er derfor viktige å sjekke med den aktuelle kommunen om den har fått en lokal forskrift på plass. Slike lokale fartsforskrifter skal skiltes på en skikkelig måte, og kommunene har plikt til å publisere informasjon av betydning for de sjøfarende, for eksempel på egne internettsider.

Merk at det er en generell fartsbegrensning i hele landet når man passerer steder der folk bader og de er annen aktivitet i strandkanten (jf. fartsforskriften § 3). Den sier blant annet at dersom du passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal man ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time).

Hvorfor klarer vi ikke å ha én felles bestemmelse?

Norge har en lang og variert kystlinje, i tillegg til at type trafikk varierer fra område til område og fra sesong til sesong. Bare tenk på forskjellen mellom eksempelvis Kragerø og Vardø i juli med tanke på aktivitet på sjøen og langs strandlinjen.

I tillegg er det ikke sikkert det er ønskelig eller nødvendig med en generell fartsbegrensning overalt. De lokale fartsforskriftene kommer jo i tillegg til de vanlige sjøveisreglene som alle må følge, og det er til syvende og sist båtførers ansvar å avpasse farten til farvann, vær, annen trafikk, egne ferdigheter osv.

Det er med andre ord lite hensiktsmessig med ei fartsgrense langs hele kysten. Det som kan være hensiktsmessig er å ha et likt regime – altså å erstatte de veiledende anbefalingene som finnes nå med obligatoriske fartsgrenser for like typer farvann langs kysten.  Dette krever i så fall forskriftsendring.  

Er ikke kommunen pålagt å ha fartsgrenser til sjøs?

Nei, dette er valgfritt. (Se for øvrig over i spørsmål 2 og 3)

Hvordan skal en kommune gå frem for å få en fartsforskrift? Tar det lang tid?

Kystverkets veiledning gir god informasjon om fremgangsmåten.

Selve godkjenningen av forskriften hos Kystverket tar ikke lang tid, så fremt all nødvendig informasjon er oversendt oss. Vi anbefaler at kommunen tar kontakt med oss når man starter arbeidet med forskriften.

Kommunen må sende forskriften på høring i minimum tre uker. I tillegg kommer saksbehandling før og etter i kommunen.

Hvem har ansvaret dersom det skjer noe på sjøen, og kommunen ikke sier noe om fartsgrensen?

Båtfører har alltid ansvar. Som det går frem av 2) over gjelder det bestemmelser om begrensning av fart også der hvor det ikke er fastsatt noen lokal fartsbegrensning. Vi viser her til:

Generell fartsbegrensning/aktsomhetsnorm: Fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ved bølgeslag eller på annen måte ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøy, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Fartsbegrensning ved passering av badende og ferdselsforbud mv. innenfor oppmerkede badeområder: Fartøy som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop.

Overtredelse av bestemmelsene om fartsbegrensning kan straffes med bøter etter havne- og farvannsloven eller småbåtloven. Det kan også ilegges forenklet forelegg for overtredelse av bestemmelser for fartsbegrensning etter forskrift til småbåtloven. Dette håndheves av politiet.

I og med at dette er Kystverkets ansvar; kan ikke dere pålegge kommunene å få dette på plass?

Det er kommunene som må fastsette lokale forskrifter om fart. Kystverket skal godkjenne forskriftene, fordi de medfører begrensninger i retten til fri ferdsel.

Hvordan skal jeg vite hva som er fartsgrensen der jeg skal kjøre?

Enten kan man sjekke på lovdata.no eller på Kystverkets hjemmesider. Man kan også sjekke direkte med den aktuelle kommunen om den har fastsatt lokal forskrift. Slike lokale fartsforskrifter skal for øvrig skiltes hensiktsmessig, og kommunene har plikt til å publisere informasjon av betydning for de sjøfarende, for eksempel på egne internettsider, i småbåthavner mv.

Selv om det ikke er fastsatt lokal fartsforskrift, betyr det ikke at det er ”fritt fram”. Den generelle aktsomhetsnormen i fartsforskriften § 2 og fartsbegrensningen i § 3 gjelder overalt.

Kystverket har tatt initiativ til å kartfeste alle lokale fartsforskrifter. Kartet finnes på Kystverkets hjemmesider og viser fartsbegrensninger som flater i kartet. 

Hva er et ”sakte fart”-skilt? Kan vi ha det i stedet for en fartsforskrift?

Skiltet ”Sakte fart” forteller kun om den alminnelige plikt til å avpasse farten etter forholdene, og innebærer ikke innføring av nye fartsrestriksjoner. Det vil kun være en opplysning til sjøfarende om at det i det aktuelle farvannet er forhold som tilsier at spesielle hensyn må tas, jf. fartsforskriften § 2. Her vil målet være å unngå kjølvannsbølger som kan forårsake skader på installasjoner i farvannet, på fartøy som ligger til kai, eller som kan utsette folk som befinner seg på installasjoner tilknyttet farvannet for fare.

I andre typer farvann vil vi vurdere trafikktettheten sett i forhold til hvordan farvannet er. Målet her vil være å begrense farten til fartøyene, slik at risikoen for sammenstøt, grunnstøting og lignende blir redusert. I slike tilfeller er det naturlig at det gis fartsforskrifter som angir konkret maksimumsfart i farvannet.

Hvem har ansvar for å skilte?

Det er den enkelte kommune.

Kan private fastsette forskrift eller søke om ”sakte fart”-skilt?

Nei. Det er kommunene som har myndigheten til å fastsette forskrifter, og som kan søke Kystverket om tillatelse til å sette opp ”sakte fart”-skilt. Dette har blant annet. sammenheng med vedlikeholdsansvaret som vil følge en slik tillatelse. Private må i utgangspunktet henvende seg til kommunen og be dem vurdere fartsforskrift eller ”sakte fart”-skilt.

Om det står et ”gammelt” skilt der det står 5 knop på. Gjelder det?

Hvis det også finnes en tilhørende forskrift, så gjelder skiltet enda (dvs. fartsgrensen).

Oversikt over fartsforskriftene finnes på Kystverkets hjemmesider og for øvrig på lovdata.no.