Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Farvannsskilt

Farvannsskilt gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Her er en oversikt over gjeldende farvannsskilt, samt oversikt over gjeldende regelverk.

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger av 19. desember 2012 gir blant annet nærmere bestemmelser om utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og om merking av akvakulturanlegg.

Det følger av havne- og farvannsloven § 10 tredje ledd at navigasjonsinnretninger og farvannsskilt bare kan settes opp, fjernes, flyttes, endres eller tildekkes etter tillatelse fra departementet.

Farvannsskilt

Departementets myndighet er delegert til Kystverket.

Farvannsskilt gir veiledning til de som ferdes på sjøen. I forskriften er det lagt vekt på en harmonisering av farvannsskilt i forhold til regelverk i andre europeiske land.

Det må innhentes tillatelse for å sette ut farvannsskilt. Ta kontakt på post@kystverket.no for  informasjon/søknad

For å få tilsendt filer til bruk i produksjon av skilt, til illustrasjoner, trykksaker etc., kontakt Pål Are Lilleheim på pal.are.lilleheim@kystverket.no

Navigasjonsinnretninger

For navigasjonsinnretninger fastsetter Kystverkets hovedkontor retningslinjer for tekniske krav til og bruk, utforming og lokalisering

Det må innhentes tillatelse for å etablere navigasjonsinnretninger. Ta kontakt på post@kystverket.no for informasjon/søknad

Merking av akvakulturanlegg

Etablering av akvakulturanlegg krever blant annet tillatelse fra Kystverket. Når det gis tillatelse til å etablere akvakulturanlegg fastsettes det vilkår om at merking skal være i samsvar med forskriften, og det må følgelig ikke innhentes egen tillatelse for dette forholdet.

Farledsnormalen

Både med hensyn til bruk av farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, og når det gjelder utlegg av akvakulturanlegg i sjø, vil en finne relevant rettledning i Farledsnormalen.

Gjeldende farvannsskilt:

Varselskilt

Annen fare    

 

 Annen fare
 
Anvendelse: Angir en fare som det ikke finnes eget skilt 
 for. Farens art skal angis på underskilt.

Annen fare - gul

 Annen fare med gul bunn
 
Anvendelse: Gul fluoriserende bunn kan benyttes når et
 skilt brukes i forbindelse med arbeid, eller andre
 midlertidige tiltak i sjø.

 Horisontal klaring
 Anvendelse: Angir horisontal klaring i en
 farledsinnsnevring, utdypet renne eller lignende.

 Vertikal klaring og sikker vertikal klaring
 Anvendelse: Angir vertikal klaring under bru eller
 lignende, og sikker vertikal klaring under luftlinje med
 elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon.

 Ved lave bruer kan skiltet « Annen fare » med underskilt
 «Lav bru » anvendes.

Bevegelig bru

 Bevegelig bru
 Anvendelse: Angir alle typer bevegelig bru, for eksempel
 klaffebru og svingbru

Kabelferge

 Kabelferge
 
Anvendelse: Angir kabelstyrt eller kabeldrevet ferge.

Livsfarlig ledning

 Livsfarlig ledning
 Anvendelse: Angir strømførende ledning med livsfarlig
 spenning.

Forbudsskilt

Ankring forbudt    

 Ankring forbudt
 
Anvendelse: Angir at ankring er forbudt.

Dykking forbudt

 Dykking forbudt
 
Anvendelse: Angir at dykking er forbudt. Forbud kan
 være gitt ved ordensforskrift eller lignende.

 Fartsgrense

 Fartsgrense
 
Anvendelse: Angir høyeste tillatte fart (for eksempel 5
 knop).

 Fartsgrense opphører

 Fartsgrense opphører
 
Anvendelse: Angir at fartsgrense opphører.

 Sjøtrafikk forbudt

 Sjøtrafikk forbudt
 Anvendelse: Angir at sjøtrafikk er forbudt innenfor et
 sjøområde.

 Opplysningsskilt

Anropskanal VHF    

 Anropskanal VHF
 
Anvendelse: Angir anropskanal som skal brukes for å
 kontakte havn eller lignende.

Sakte fart

 Sakte fart
 Anvendelse: Angir at fartøyer skal utvise forsiktighet og
 avpasse farten.

   

Underskilt

Dato

 Dato
 
Anvendelse: Angir dato for når hovedskiltet gjelder.

Kabel      KABEL, RØRLEDNING, VANNLEDNING
 eller AVLØPSLEDNING
 
Anvendelse: Angir at hovedskiltet gjelder kabel,
 rørledning eller lignende sjøledning.
Lav bru

 Lav bru
 
Anvendelse: Angir at hovedskiltet gjelder lav bru.   

Lengde bortenfor meter

 Strekningens lengde bortenfor skiltet i meter
 
Anvendelse: Angir en strekning som begynner bortenfor
 hovedskiltet i meter (m). 

Lengde bortenfor nautiske mil

 Strekningens lengde bortenfor skiltet i nautiske mil 
 
Anvendelse: Angir en strekning som begynner bortenfor
 hovedskiltet i nautiske mil (M).   

Lengde fra meter

 Strekningens lengde fra skiltet i meter
 
Anvendelse: Angir strekning fra hovedskiltet i meter (m).

Lengde fra nautiske mil

 Angir strekning fra skiltet i nautiske mil
 
Anvendelse: Angir strekning fra skiltet i nautiske mil
 (M).

Tid

 Tid
 
Anvendelse: Angir tiden for når hovedskiltet gjelder.

Virkeområde

 Virkeområde
 
Anvendelse: Angir hovedskiltets virkeområde en eller
 begge sider i meter (m).

Markeringsskilt

Beste punkt for passasje         

 Beste punkt for passering
 
Anvendelse: Angir beste punkt for passering under
 bru.   

Overett

 Overett
 
Anvendelse: Viser traseen på sjøbunnen for ledninger
 og kabler.

Sidemarkering babord

 Sidemarkering babord
 
Anvendelse: Angir sidemarkering til babord i forhold
 til merkesystemets hovedretning for begrenset høyde
 under bru.   

Sidemarkering styrbord

 Sidemarkering styrbord
 
Anvendelse: Angir sidemarkering til styrbord i forhold
 til merkesystemets hovedretning for begrenset høyde
 under bru.   

Siste nytt