Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plassering av navigasjonsinnretninger

Retningslinjene er utarbeidet av Kystverkes hovedkontor i samsvar med forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 § 5 annet ledd. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013. Retningslinjene gjelder fra samme tidspunkt.

Systemet av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge skal så langt det er mulig være i overensstemmelse med ”IALA Maritime Buoyage System and other Aids to Navigation” (IALA MBS). IALA MBS er et enhetlig system i to versjoner benevnt region A og region B. Alt norsk farvann ligger i region A (jf. lateralmerker).

Navigasjonsveiledningen gis ved hjelp av navigasjonsinnretninger. Disse er avbildet i sjøkart i likhet med dybder, bunnforhold, landemerker, og annet som det er nødvendig å kjenne til for å kunne ferdes forsvarlig med et fartøy. Sjøkart viser sammenhengen mellom hver enkelt navigasjonsinnretning og sikker dybde, hindringer og farer, og systemet av navigasjons-innretninger for øvrig

Sjøfarende bør vedlikeholde og bruke navigasjonspublikasjoner og navigasjonsinstrumenter om bord for sikker og effektiv navigasjon.

Navigasjonspublikasjonene omfatter i Norge primært:

  • Norsk fyrliste (Kystverket)
  • Sjøkart (Kartverket)
  • Den norske los (Kartverket)
  • Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard (Kartverket)
  • Etterretninger for sjøfarende (Kartverket)

Sjøfarende bør også lytte til eller lese navigasjonsvarsler (Kystverket), utsendt over kystradio og over satellitt.

Selv om det gjøres anstrengelser for å sikre en forsvarlig drift av navigasjonsinnretningene, kan det forekomme feil og mangler ved disse. Kystverket vil informere sjøfarende om kjente feil og mangler, enten som navigasjonsvarsel eller gjennom Etterretninger for sjøfarende. Feil og mangler vil bli utbedret så snart som tilgjengelige ressurser tillater.

Sjøfarende bør utvise stor aktsomhet når de bruker private navigasjonsinnretninger, dvs. innretninger som ikke hører inn under Kystverket. Private innretninger kan være etablert for å dekke behov for særskilte brukere, og den veiledningen de gir kan være tilpasset disse. Feil og mangler ved slike innretninger kan bli kjent og utbedret senere enn for Kystverkets innretninger.

Relaterte dokumenter

Siste nytt