Havner

Eierskapet til norske offentlige havner ligger til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner. Rammeverket er nedfelt i lov om havner og farvann av 17. april 2009 (HFL). Driften av havnene hviler på prinsippet om selvfinansiering og gjennom HFL legges det restriksjoner på bruk av havnekapitalen, men også beskyttelse av denne. Bestemmelsen om egenfinansiering gjelder uavhengig av om havnedriften utøves som en del av eierkommunens tekniske drift eller om havnen er etablert som egen juridisk enhet.

Nyhetsliste

Avhending av statlege fiskerihamner

Giskeødegård fiskerihavn

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner. Sjå oppdatert liste over hamner som er i ein salsprosess.

Siste nytt