Ren Harstad havn

Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å sikre fremtidige generasjoner en renere og tryggere havn. Fellesprosjektet omfatter miljømudring og tildekking av forurensede sedimenter, utdyping og merking av farled samt bygging av strandkantdeponi for sikker oppbevaring av de forurensede massene som tas opp. Kystverket er byggherre for fellesprosjektet.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å rense havnen for miljøgifter i sedimentene og utbedre farleden i Harstadbotn. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad.

Fakta

Harstad havn er en av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Undersøkelser har vist at Harstad havn er til dels sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter.

Innseilingen i Harstadbotn har begrensninger når det gjelder dybde og manøvreringsareal for større fartøy.

For å forbedre både miljø- og innseilingsforholdene kreves det tiltak i havnen.

Kystverket organiserer dette i ett prosjekt, kalt Ren Harstad havn. Kystverket samarbeider tett med Harstad kommune.

Følg prosjektet på Facebook og Twitter.

Siste nytt