Utdjuping i Træna hamn

Prosjektet omfattar utdjuping og skjerming av Træna hamn. I tillegg omfattar prosjektet ei utdjuping av ei grunne i nordre innsegling samt bygging av molo aust for Træna hamn for å få ei rolegare hamn. Tiltaket omfattar også oppfylling av landområde med utdjupingsmassene.

Nyhetsliste

Innviet Træna havn

Torsdag 25. juni var det offisiell åpning av den nye Træna havn i Nordland. Havna har siden 2012 hatt en omfattende utbedring. Prosjektet er nå fullført.

Fakta

Bakgrunn

Træna er ei øykommune i Nordland som består av 418 øyer, holmar og skjær 4–5 mil ut frå fastlandet. Busettinga på Træna har alltid vore tufta på fiske og fiskeindustri. Sidan 1970–1980-tallet har også fiskeoppdrett blitt ein del av næringsgrunnlaget. Fiske, fiskeindustri og fiskeoppdrett utgjer over 60 % av næringsgrunnlaget og sysselsettinga i Træna kommune.

For fiskerikommunen Træna er det å ha tidsmessige og funksjonelle hamnefasilitetar derfor særs viktig. På grunn av manglande djupne og dårlege manøverforhold har ein i dag problem med å få frakta ut produkt til og frå store næringsaktørar i kommunen, med omsyn til dei krava ein i dag har til hastigheit og frekvens.

Siste nytt