Publisert: , Oppdatert:
- Martin Fransson

Hensyn til gytende torsk

Kystverket tar hensyn til torskens gyting i Borgundfjorden i prosjektet Innseiling Ålesund. Derfor er det tidsbegrensninger for når arbeidet skal utføres.

Havforskningsinstituttet (HI) og Runde Miljøsenter har over flere år kartlagt torskens gyting i Borgundfjorden. Det antas at Borgundfjord-systemet er det viktigste gytefeltet for kysttorsk i regionen.

Fiskeridirektoratet har i innspill til utdypning av farled uttalt at hovedaktiviteten til gytende torsk i hovedsak skjer i perioden februar til mai. Det foregår også fiske med passive redskaper i samme perioden. Det ble også uttrykt bekymring for skader på larver og yngel dersom sprengning ble gjennomført i den føreste tiden etter gytetiden. Det ble i etterkant av uttalelsen avholdt et møte hvor Kystverket, Ålesund kommune, Fylkesmannen og fiskeridirektoratet diskuterte fiskeriinteresser ytterligere.

Kystverket har derfor i sin søknad og i sin tillatelse fra Fylkesmannen begrensninger til når anleggsarbeidene kan utføres.

  • Utdyping Aspevågen øst skal utføres mellom 1. juli og 21. desember
  • Utdyping Aspevågen vest (Steinvågsundet) skal utføres mellom 1. juli og 31. januar

Kystverket har også grenseverdier og krav om overvåking av turbiditet i vannet ved mudring av forurensede masser.

Relaterte dokumenter

Siste nytt