Publisert: , Oppdatert:
- Martin Fransson

Innseiling Ålesund - hva skal vi gjøre?

I prosjektet "Innseiling Ålesund" skal Kystverket forbedre innseilingen til Ålesund ved å fjerne flere grunner i Aspevågen utenfor byen. Samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres.

Arbeidet skal utføres mellom 1. juli 2019 og 31. januar 2020.

Hva skal gjøres?

Flere grunner i havnebassenget i Aspevågen skal utdypes til -11 m. Kipervika skal utdypes og Steinvågsundet skal utdypes til dybde -10 m, ref sjøkart null. Dette utgjør totalt ca 62.600 m³ fjell og ca 1.900 m³ forurensede løsmasser.

Forurensede løsmasser skal deponeres på land ved godkjent deponi. Sprengsteinsmasser fra utdypingen skal deponeres ved Flatholmen og det er inngått et gjennomføringsavtale med Ålesund havn om mottak av disse massene.

Sjømerker i havna og farleden skal også oppdateres. Totalt skal 12 eldre navigasjonsinstallasjoner fjernes og fem nye skal settes opp. Merkearbeidet utføres i egenregi av Kystverket, og gjøres i etterkant av utdypningsarbeidene.

Mål og effekter

Kystverket har følgende hovedmål:

1. Fremkommelighet
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

2. Transportsikkerhet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.

3. Klima og miljø
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.

4. Beredskap mot akutt forurensning
Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning.

Effekter av tiltaket:

 • Redusert ventetid for fartøy i Steinvågsundet og økt produktivitet for enkeltbedrifter.
 • Redusert ulykkesrisiko ved å øke manøvreringsarealet for større fartøy i havneområdet samt positiv virkning for fiskebedrifter som vil oppleve redusert leveringstid av fisk til mottak i indre havn 
 • Sikrere og lettere manøvrering i havnebassenget for større fartøy. Større dybde medfører at større fartøy kan anløpe havna

Eksempel på avbøtende tiltak:

 • Begrensninger av anleggsperiode:
  • Utdyping Aspevågen øst skal utføres mellom 1 juli-21 desember
  • Utdyping Aspevågen vest skal utføres mellom 1 juli-31 januar
 • Krav om turbiditetsovervåking
 • Grenseverdier for vibrasjoner
 • Krav om oppsamling av plast etter hver avfyrt salve
 • Krav om at alle forurensede løsmasser fra utdypingsområdet skal tas på land til godkjent mottak/deponi
 • Krav om at «positivt plastregnskap» for prosjektet

Innseiling Ålesund er ikke en del av prosjektet "Renere fjord Ålesund", ledet av Ålesund kommune. Sistnevnte prosjekt har som mål å rydde opp i forurenset sjøbunn i Aspevågen i Ålesund.

Siste nytt