Innseiling Grenland

Tiltak i innseilingen til Grenland skal sikre fremkommelighet og sikkerhet i farvannet. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, er risiko for uhell og skade større med den forventede økningen i skipstrafikken. Bedre framkommelighet, økt sikkerhet, samt hensyn til klima og miljø beskriver delmålene som ligger til grunn for prosjektet Innseiling Grenland.

Nyhetsliste

Forprosjektrapport

Her kan du lese sammendraget fra forprosjektrapporten for Innseiling Grenland, eller laste ned hele rapporten.

Fakta

Hovedmålene med tiltaket Innseiling Grenland er å ivareta transportsystemets primære funksjon (fremkommelighet) og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av dette (trafikksikkerhet, universell utforming og klima og miljø) er:

  • Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet
  • Redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen
  • Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser

Formålet er å bedre sikkerheten og fremkommeligheten i innseilingen til havneanleggene i Grenland. Økt sikkerhet oppnås ved å øke fartøyenes manøvreringsrom, og dermed økte sikkerhetsmarginer ved at farleden blir bredere, dypere og rettere. Redusere risikoen for at uønsket hendelser inntreffer reduserer også faren for alvorlige miljøkonsekvenser pga akutt forurensning. 

Grenland havn planlegger en ytterligere utvidelse av kapasiteten, som vil bidra til økt skipstrafikk. Denne satsingen vil føre til økt risiko i farvannet dersom det ikke gjøres tiltak. Hensikten med tiltakene er å justere/utvide eksisterende farled i det aktuelle farvannet ved Gamle Langesund og øke dybden slik at dypgående fartøyer inntil 12,5 m kan seile her. For Kalvenløpet ønskes det å fjerne tre grunne partier, slik at hele leden vil ha sikker dybde for fartøyer inntil 14 m dypgående.

Siste nytt