Publisert: , Oppdatert:

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet omfatter utdyping, bygging av molo, fyllinger og båtopptrekk, deponering av overskuddsmasser, samt omlegging av vann og avløp.

Utbyggingen omfatter utdyping av Lillehavet og innseilingen til plandybde -4,0 m (ref. sjøkartnull). Massene i området består av fjell /bergmasser, med varierende tykkelse løse masser over. Totalt skal det tas ut ca. 75 000 tfm3 (teoretisk faste kubikkmeter) masser, herav ca. 1000 m3 forurensede masser i tilstandsklasse III (3).

For å skjerme det nye havnearealet skal det bygges en ca. 110 m lang molo til høyde +7,0 m på nordsiden av utdypingsområdet. Det skal lages fyllinger rundt havneområdet for å nyttiggjøre massene, bedre havneforholdene samt legge til rette for etablering av havnefasiliteter. En av disse fyllingene vil bli etablert som omfatningssjeté for strandkantdeponi for de forurensede sedimentene fra utdypingen. Molo og fyllinger bygges ved hjelp av masser fra utdypingen så langt det lar seg gjøre. Øvrige rene overskuddsmasser fra utdypingen transporteres og deponeres i massetak i Risdalen.

Innseilingen til det nye havneområdet skal markeres av 4 permanente navigasjonsinnretninger.

Eksisterende infrastruktur for vann og avløp som berøres av tiltaket skal legges om i forbindelse med utbyggingen, enten permanent eller midlertidig.

Relaterte dokumenter

Siste nytt