Publisert: , Oppdatert:

Planlegging og utføring av utbyggingstiltak

Kystverket prosjekterer og har egen prosjektledelse og byggeledelse for gjennomføring av utbyggingstiltak.

Ved planlegging av fiskerihavner og farleder er det behov for undersøkelser i en tidlig planfase, ofte flere år før tiltakene tas opp til gjennomføring i budsjettet. Planlegging av egne tiltak utføres etter plan- og bygningslovens krav og med tilstrekkelig detaljering for tilbudsutsetting av arbeidene.

Forundersøkelser

Bunnsedimenter i havner og farleder er mange steder forurenset av miljøgifter fra lokalsamfunnet, lokale næringer og fra skipsfarten. Ved utdypning i havner og farleder foretar Kystverket undersøkelser av bunnsedimentene i tråd med krav fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Forurensede sedimenter skal tas opp under kontrollerte forhold og håndteres etter vilkårene for mudring og deponering. Kravene til dokumentasjon av sedimentenes miljøkvalitet har økt vesentlig de senere år.

Tverretatlig samarbeid

Kystverket skal arbeide for å samordne sine disposisjoner for fiskerihavneutbygging med strategier som legges for marin verdiskapning. Det innebærer systematisk kontakt med Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige eksportnæringer, og har stor betydning for lokalsamfunn langs kysten. Ved planlegging av fiskerihavner stilles det krav om avklaringer mot kommunal og fylkeskommunal planlegging. Nytten av tiltakene skal dokumenteres og ses i sammenheng med annen næringsutvikling og utvikling av infrastrukturen i kommunen og i regionen.

I samsvar med handlingsprogrammet, arbeider Kystverket også i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med utvikling av kostnadseffektive metoder for mudring, behandling og deponering av masser, herunder forurensede sedimenter. Som nytt tema arbeider Kystverket også med virkninger av økt havnivå og økt bølgehøyder som følge av klimaendringer.

Bruk av eksterne konsulenter

Geotekniske, miljøtekniske, marinarkeologiske og marinbiologiske undersøkelser utføres av private konsulentfirma og offentlige forskningsinstitusjoner. I tillegg må Kystverket kjøpe inn en del andre spesialtjenester slik som kartleggingstjenester fra Statens kartverk sjø, modellforsøk, -analyser av ulik art og spesielle ingeniørtjenester fra konsulentfirmaer og forskningsinstitusjoner. Kostnadene for denne type arbeid og tjenester inngår som påslag for det enkelte prosjekt.

Kystverkets anlegg utføres av eksterne entreprenører etter offentlige tilbudskonkurranser (se innkjøp og anskaffelser). Tilbudskjøp av tjenestene gir variasjon i pris, med avvik mellom planlagte og faktiske kostnader og for hvert anlegg.

Kostnader

Prosjektkostnad i Nasjonal Transportplan og i Kystverkets handlingsprogram er kostnadsrammer for tiltaket, og inkluderer fagadministrasjon, undersøkelser og planlegging i en tidlig planfase. For å få sammenlignbare tall er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser fra og med budsjett 2011 lagt inn i det enkelte prosjekt.

Fakta

Prioriteringer for statlig utbygging av fiskerihavner

  • Ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye.
  • Prosjekter som har stor betydning for den nasjonale verdiskapingen prioriteres.
  • Tiltak som bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre lokalsamfunn.

Prioriteringer for statlig utbygging av farleder

  • Kystverket prioriterer ferdigstilling av anlegg før oppstart av nye.
  • Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet i innseilinger til viktige fiskeri- og trafikkhavner.
  • Kystverket prioriterer tiltak som gir størst reduksjon i reisetid og transportkostnader.

Relaterte dokumenter

Siste nytt