Sjøtransport

Sjøtransport er den sikraste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket jobber for å legge til rette for at stadig meir gods blir frakta på sjø i staden for på veg, også for den innanlandske varetransporten. Dette vil og kunne gje lågare klimautslepp og redusert miljøbelastning i høve veksten som er venta.

Nyhetsliste

Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

(Illustrasjonfoto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig. 

Det er nå mulig å søke midler fra ordningen. Søknadsfrist er 15. desember 2019.

Utlysningen av midler for 2020 gjøres med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2020. 

I menyen til venstre finner du mer informasjon om tilskuddet, og hvordan du kan gå frem for å søke midler fra ordningen.

Siste nytt