Sjøtransport

Sjøtransport er den sikraste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket jobber for å legge til rette for at stadig meir gods blir frakta på sjø i staden for på veg, også for den innanlandske varetransporten. Dette vil og kunne gje lågare klimautslepp og redusert miljøbelastning i høve veksten som er venta.

Nyhetsliste

Du kan nå søke tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

(Illustrasjonfoto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig.

Siste nytt