Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Statlig bruk av losavgifter i 2018

Lostjenesten hadde i 2018 en samlet inntekt på 830 mill. kroner, mens de samlede kostnadene inklusiv investeringer i sum beløp seg til 798 mill. kroner. Lostjenesten fikk et overskudd på 31 mill. kroner. 


Figur: Lostjenestens inntekter og kostnader i 2018

Losavgiftene var på 744 mill. kroner i 2018, mens resterende 86 mill. kroner av inntektene er statlig finansiering. Losavgiftene fordelte seg med 65 % fra losingsavgift (timesats når los er om bord), 34 % fra losberedskapsavgift (betales av alle lospliktige fartøy over 8000 BT) og 1 % fra farledsbevisavgift (for farledsbevisprøve og utstedelse av farledsbevis). Inntektene var 53 mill. kroner (8 %) høyere i 2018 enn i 2017. Økningen i inntekten var større enn økningen i avgiftssatsene på 1,9 % skulle tilsi. Samlet sett økte den lospliktige trafikken med 6,5 %, men økningen var på seilas med farledsbevis (+11,4 %). 39.542 utførte losoppdrag i 2018 er en nedgang på 2,1 % fra 2017. Selv om det ble utført færre oppdrag, så hadde losene 1,4 % flere losingstimer i 2018. I gjennomsnitt varte et losoppdrag 3,4 timer i 2018, mot 3,3 timer i 2017. Økningen i losingstimer kombinert med økning på fartøystyper med stor tonnasje (cruiseskip, offshore spesialfartøy inklusiv rigger, samt tankskip) er forklaringen på inntektsøkningen.

Lasteskip betalte 39 % (286 mill. kroner) av losings- og losberedskapsavgiftene i 2018. Resten ble betalt av tankskip (27 % / 199 mill. kroner), cruiseskip (19 % /138 mill. kroner), offshore- og spesialfartøy (10 % / 77 mill. kroner), passasjerskip/ferger (4 % / 28 mill. kroner) og fiskefartøy (1 % / 7 mill. kroner). Alle skipskategoriene hadde økningen, unntatt lasteskip (-1 %).

Samlet kostnad inklusiv investeringer var 20 mill. kroner (2,6 %) høyere i 2018 enn i 2017. Personalkostnadene på 419 mill. kroner utgjorde 53 % av lostjenestens samlede kostnader i 2018, mot 403 mill. kroner (52 %) i 2017. Dette er en økning på 4,0 %. Andre driftskostnader økte fra 329 til 332 mill. kroner (+1,0 %), mens investeringene på 6 mill. kroner var betydelig lavere enn i 2018 (-59 %). Reduksjonen skyldes at lostjenesten investerte i en ny losstasjon i 2017.

Driftsorganisasjonen til lostjenesten utgjorde 97 % av de samlede driftskostnadene på 725 mill. kroner, mens forvaltning og farledsbevisordningen stod for 3 % av kostnaden. De største kostnadene var på losing/statslosene (57 %), tilbringertjeneste (30 %) og losformidling (5 %). Samlet ledelse og administrasjon for driftsorganisasjonen utgjorde 4 % av lostjenestens samlede driftskostnad. Driftskostnadene ble 0,6 % høyere enn budsjettert. En viktig forklaring er en større økning i indeksen som regulerer kontrakten for innleid tilbringertjeneste enn forventet lønns- og prisvekst.

Lostjenesten styrte mot et overskudd på 2,5 mill. kroner i 2018 for å betale tilbake en andel av det akkumulert underskudd pr 31.12.2017 på 5 mill. kroner. De høyere inntektene førte til et overskudd på 31 mill. kroner istedenfor. Det akkumulerte underskuddet ble dermed endret til et akkumulert overskudd på 26 mill. kroner pr 31.12.2018. Avgiftssatsene for losingsavgift og losberedskapsavgift ble av den grunn ikke indeksregulert pr 1. januar 2019, slik at losavgiftene reelt sett ble lavere i 2019.

Tabell: Utvikling i lostjenestens resultat i perioden 2011-2018

Både inntektene og kostnadene hadde en topp i 2013, se tabellen over som viser regnskapstall (uten prisjustering) de siste 8 årene. Avgiftssatsene ble i perioden 2011-2016 redusert eller hadde en lavere økning enn forventet lønns- og prisjustering. I 2017 ble avgiftssatsene økt utover forventet lønns- og prisjustering for at inntektene igjen skulle gi et resultat med balanse mellom inntekter og kostnader. Dette etter en periode fra 2012 til 2016 med styring mot underskudd for at brukerne skulle få tilbakeført tidligere års (for mye) innbetalt losavgift. Kostnadene hadde en økning frem til 2013, for så å falle frem til 2016. I 2017 og 2018 økte kostnaden igjen som følge av flere losoppdrag eller losingstimer, samt, økt kostnad til innleid tilbringertjeneste.

Siste nytt