Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Statlig bruk av sikkerhetsavgift i 2019

Den avgiftsfinansierte sjøtrafikksentraltjenesten hadde i 2019 en samlet inntekt på 94,3 mill. kroner og en samlet kostnad på 101,6 mill. kroner. Tjenesten fikk et underskudd på 7,3 mill. kroner, mens budsjettert resultat var et underskudd på 3,9 mill. kroner. Underskuddet i 2019 finansieres av tidligere års overskudd.

Figur: Fordeling av inntekter og kostnader innen VTS i 2019.
Figur: Fordeling av inntekter og kostnader innen VTS i 2019.

Driften av de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge er finansiert gjennom hver sin sikkerhetsavgift. I tillegg er det en statlig finansiering på 8,1 mill. kroner av arbeidsgivers andel av pensjonspremien som ble innført for sjøtrafikksentralene i 2017. Dette er en midlertidig ordning. Inntekten pr sjøtrafikksentral skal dekke egen driftskostnad og små lokale investeringer, samt en lik andel av forvaltning, administrasjon, støttetjenester og merverdiavgift. Driften av Vardø sjøtrafikksentral og større investeringer til fornying av sjøtrafikksentralene er statlig finansiert, og er ikke med i denne oversikten.

Alle de fire sjøtrafikksentralene hadde i 2019 et lokalt driftsoverskudd til dekning av sin andel av felles kostnader for tjenesten, men for Oslofjorden (Horten) ble det refundert årsavgifter for tidligere år til noen skip. Dette gav en bokført underdekning for Horten i 2019. Målsettingen ved regulering av avgiftene det enkelte år er å få best mulig balanse mellom inntekt og kostnad pr sjøtrafikksentral og totalt, i tillegg til å unngå store endringer i sikkerhetsavgiften pr sjøtrafikksentral fra år til år. Dette gjør at driftsresultatet og avgiftsendringen pr sjøtrafikksentral varierer.

Inntekten i 2019 var 10,8 % lavere enn i 2018, mens avgiftssatsene var 5,2 % lavere i 2019 enn i 2018. Sjøtrafikksentralene på Kvitsøy og Fedje hadde høyere avgiftspliktig trafikk i 2019 enn i 2018, mens Horten og Brevik hadde en reduksjon.  I 2020 er det forventet stor økning i området til Fedje sjøtrafikksentral. Denne forventningen førte til at sikkerhetsavgiftene for tredje året på rad ble redusert. Reduksjonen var i gjennomsnitt 8,5 % i 2018, 5,2 % i 2019 og 2,7 % i 2020.

66 % av sikkerhetsavgiften ble betalt av tankskip. Resten av avgiften ble betalt av lasteskip (14 %), passasjerskip/ferger (9 %), cruiseskip (8 %), offshore- og spesialfartøy (4 %), samt fiskefartøy (0,1 %). Som følge av avgiftsreduksjonen er det nedgang i sikkerhetsavgiften, og den største reduksjonen er naturlig nok blant tankskip.

Kostnadene i 2019 var 1,6 % høyere enn i 2018. Den lave økningen skyldes lavere investeringer. Lønns- og driftskostnadene økte med 2,8 % fra 2018 til 2019.

Siste nytt