Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Erfaringskrav

All relevant erfaring blir tatt med i vurderingen når du søker om nytt, utvidet eller fornyer av ditt farledsbevis. Men det er bare dine erfaringer de siste 5 år som gir grunnlag for å få nye områder eller beholde dine eksisterende områder.

Erfaringskravene som fremgår i lospliktforskriftens §§ 10, 11, 12 og 19, angir de forskjellige kravene som stilles til erfaring når du søker om farledsbevis.

Bruk av simulator:
Endringene i lospliktforskriften etter 01.07.2020 åpner for bruk av simulator kan tillates av Kystverket for å oppfylle erfaringskrav, endringer i forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis.

 • §11. Farledsbevis klasse 2

§ 11 andre ledd bokstav c (endret) og bokstav d (ny) skal lyde:

  • a) ha minst ett års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro, inkludert fartstid fra farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, eller
  • b) ha gjennomgått ordningen med kadettfarledsbevis for de farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, jf. § 20 – § 22, eller
  • c) i løpet av de 12 siste månedene ha forestått navigeringen ved til sammen minst fem seilaser hver vei i de farledene det søkes farledsbevis for, hvorav minst to er nattseilaser.
  • d) Kystverket kan tillate at noen av seilasene som kreves etter bokstav a og c gjennomføres i simulator.
 • §19. Farledsbevisets gyldighetstid og fornyelse

§ 19 første ledd (endret) og andre ledd (endret) skal lyde:

  • (1) Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år.
  • (2) Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Unntaksvis kan Kystverket tillate at seilasene gjennomføres i simulator. Fornyelsen gjelder for to år. Farledsbevis som ikke blir fornyet kan reaktiveres i inntil tre år etter det utløp, dersom kravene til vedlikehold av farvannskunnskap bil oppfylt i løpet av treårsperioden.

Skal du søke fornying?
Når du ønsker å fornye ditt farledsbevis klasse 2 eller klasse 3 bruker vi din seilashistorikk siste gyldighetsperiode på 5 år (siste gyldighetsperiode på 2 år for klasse 1) og fornyer de områdene (losoldermannskapene) hvor du har gjennomført minst en seilas (to seilaser for klasse 1). 

Skal du søke om nytt farledsbevis eller utvidelse av ditt farledsbevis?
Det samme gjelder for nye farledsbevis eller utvidelse av farledsbevis. Du kan bare få områder som du har besøkt de siste 5 år. (Har du mindre enn 1 års effektiv fartstid på Norskekysten, så må du ha 5 seilinger, inkludert 2 nattseilaser, hver vei i ledene du vil søke om i løpet av siste 12 måneder)

Bør du legge ved dokumentasjon på erfaring eldre enn 5 år?
Ja, totalbildet av din erfaring vil gi din saksbehandler anledning til å gjøre en faglig vurdering og dersom mulig redusere antallet prøver du må gjennomføre for å få de områdene du søker om.

Dokumentere ny erfaring:
Når du gjennomfører seilaser kan det være greit å få dokumentert disse ordentlig. Følgende kvitteringsskjema anbefales brukt til dette: kvitteringsskjema for farledserfaring

 

Siste nytt