Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevis klasse 2

Farledsbevis klasse 2 gjelder for fartøy opp til 150 meter, og kan brukes i farleder som er definert som farledsbevis klasse 1 led, men med en begrensning på lengde.

Om farledsbevis klasse 2

Klasse 2 farledsbevis er det vanlige farledsbeviset som kan brukes på fartøyer opp til 150 meter. Eneste som kan begrense lengden eller bruk av dette er farleder som er definert som FB klasse 1 eller farleder som er stengt for bruk av farledsbevis.

Farledsbevisprøver med klasse 2 og 1 blir utført av Statslos(er).

Eksempel farledsbevis klasse 1:

 • Karmsundet, Vatlestraumen, Florø, Skatestraumen, Måløysundet - maks lengde:
  • Farledsbevis klasse 2: 125 meter
  • Farledsbevis klasse 1: 125 - 150 meter

Farleder stengt for bruk av farledsbevis:

 Hoved og bileder:

 • Farledsbeviset gjelder bare i de ledene som er fastsatt i medhold av forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. I Kystverkets digitale kart «Kystinfo», som er en del av forskriften, er det fastsatt hvilke farleder som er hovedleder og bileder.
  • Dette gjelder likevel ikke slepefartøy, arbeidsfartøy i oppdrettsnæringen, brønnbåter, fôrbåter og fiskefartøy når det vil medføre urimelig ruteomlegging å følge fastsatt led eller fartøyet  på grunn av sitt oppdrag eller sin aktivitet ikke kan følge ledene.

Krav til søkers erfaring

I henhold til lospliktforskriftens §11 må en som søker om farledsbevis klasse 2 inneha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det fartøyet eller de fartøyene det søkes farledsbevis for.

Et av de følgende punkter må også være tilfredstilt for å kunne søke om farledsbevis:

 • Minst 1 års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro inkludert fartstid fra farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene.
 • Man må ha gjennomgått ordningen med kadettfarledsbevis for de farledene eller områdene det søkes farledsbevis for, jf. §§ 20, 21 og 22.
 • I løpet av de 12 siste månedene må man ha forestått navigeringen ved til sammen minst 5 seilaser hver vei i de farleder eller områder det søkes farledsbevis for. Seilasene skal være foretatt med det eller de fartøy det søkes farledsbevis for eller et tilsvarende fartøy, og minst to av seilasene hver vei må ha skjedd i mørket.

Farledsbevis klasse 2 har en gyldighetperiode på 5 år. Fornyelse omtales i lospliktforskriften §19.

Relaterte dokumenter

Siste nytt