Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevis klasse 3

Farledsbevis klasse 3 gjelder for fartøy opp til 100 meter som har ECDIS (kan være en ECDIS, må ikke være dobbel installasjon). Det kan ikke benyttes dersom fartøyet har tungolje om bord eller ved frakt av farlig eller forurensende last som angitt i §3 første ledd bokstav c til g. § 17 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Dette gjelder likevel ikke fartøy som brukes i en støttefunksjon i offshorevirksomhet og fører begrensede mengder av farlig flytende stoff i bulk, som definert i forskrift 1. Juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip, §6. 

Farledsbevisprøver for klasse 3 farledsbevis gjennomføres av Farledsbevisassessor.

 

Om farledsbevis klasse 3

Farledsbevisprøver for klasse 3 farledsbevis gjennomføres av farledsbevisassessor sammen med kandidaten der en evaluering blir sendt til Kystverket etter prøven. Kystverket kan da utstede farledsbevis klasse 3.

Kravene for å gå opp til en farledsbevis klasse 3 prøve, er de samme som for farledsbevis klasse 2. Forskjellen er at klasse 2 prøver må søkes om hos Kystverket via SafeSeaNet før prøven, men ved klasse 3 prøver sender assessor inn dokumentasjonen "søknad" i etterkant.

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon på at kravene til fartøyene er oppfylt og opplysninger om rederiets opplæringssystem for farledsbeviskandidater.

Rederiet er ansvarlig for opplæring av farledsbeviskandidaten, at kandidaten oppfyller erfaringskravene til farledsbevis og at vedkommende etter endt opplæring avlegger en farledsbevisprøve med en farledsbevisassessor.

NB! Evalueringen til en farledsbevisassessor vil ikke kunne leveres senere enn 14 dager etter at prøven er gjennomført.

Finn mer informasjon om assessor-kurs og rederigodkjenning her.

 

Fornyelse farledsbevis klasse 3

Fornyelse av dette omtales i lospliktforskriften §19 og er de samme som fornyelse av farledsbevis klasse 2.

Forskrift om endring i forskrift om farledsbevis (lospliktforskriften)

Endringer fra og med 01.07.2020:

  • Farledsbevis klasse 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år.

 

Rederiets godkjenning

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon som beskrevet i lospliktforskriftens §10 pkt 3.

Rederiet sender søknaden på e-post til: farledsbevisenheten@kystverket.no

Søknaden merkes: Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3

Følgende vedlegges:

  • Dokumentasjon på at fartøyet er under 100 meter (målerbrev, sertfikat, el.)
  • Fartøyet har ECDIS montert om bord (sertifikat, typegodkjenning, el.)
  • Opplæringslogg som brukes for opplæring av farledsbveiskandidater (se vedlegg under relaterte dokumenter, dette kan tilpasses rederiet)

Se forskriftens § 10 pkt 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.

Relaterte dokumenter

Siste nytt