Publisert: , Oppdatert:
- Kurt Haukeberg

Vil du bli los?

Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for den nasjonale lostjenesten, og har ca. 280 loser i tjeneste fordelt på 18 losstasjoner.

Statslosene inngår i skiftordninger, og jobber i utgangspunktet 131 dager i året. Skiftordningene varierer fra losstasjon til losstasjon, men kan for eksempel være vaktordning hvor losen er en uke på jobb med de påfølgende to ukene fri. Vaktplanene er forutsigbare, og settes opp ett år i forveien. Samtidig er lostjenesten avhengig av brukerne, og behovet for los varierer etter sesong og værforhold. Derfor er det også normalt med arbeid utenfor de oppsatte vaktplanene.

Ledige stillinger som losaspiranter blir lyst ut ved behov, og blir gjort tilgjengelig på Webcruiter, samt www.nav.no.

 

Du kan aktivere varslinger i rekrutteringsløsningen Webcruiter. Då får du varsel på e-post når vi legger ut nye stillinger, inkludert losaspirant. Opprett varslinger ved å gå inn på denne sida, og velge "Lagre søk" under logoen til Kystverket. 

Kvalifikasjoner

Kandidater til stillingen som statslosaspirant må oppfylle følgende minstekrav:

Krav til utdanning og erfaring

Kandidaten må ha bestått eksamen som kreves for å få rett til å være skipsfører på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i ubegrenset fart, samt ha navigatørsertifikat som gir rett til å være overstyrmann på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i ubegrenset fart.

Kandidaten må også ha minst 3 års fartstid, inkludert fartstid i løpet av de siste fem årene, som ansvarshavende vaktoffiser på bro eller overstyrmann på et sjøgående fartøy med en lengde på 50 meter eller mer, eller tilsvarende sjømilitær fartstid i tilsvarende stillinger på sammenlignbart fartøy. Les mer om kvalifikasjonskrav i Forskrift om opplæring og sertifisering av loser.

Generelle krav

 • Erfaring som navigatør i ledende stilling er et krav.
 • Erfaring fra ulike områder, med variert tonnasje og fra flere typer fartøy vil være en fordel
 • God kunnskap og forståelse for maritime operasjoner, inkludert navigasjon og manøvrering
 • Tilfredsstillende syn og helse (alle statsloser må ha godkjent helseattest for losaspiranter utskrive av autorisert sjømannslege. Les mer om helsekravene for los her
 • Plettfri vandel (krav om sikkerhetsklarering Hemmelig (H))

Personlige egenskaper

 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å observere, analysere, resonnere og ta korrekte beslutninger.
 • Gode evner til å bygge tillitsfulle relasjoner

Ansettelsesprosessen

Stillingene som statslosaspiranter er populære, og det er som regel svært mange godt kvalifiserte søkere. I utvelgelsen er en kombinasjon av god erfaring og personlig egnethet avgjørende. For å velge ut de beste kandidatene blir det gjennomført en omfattende ansettelsesprosess.

Aktuelle kandidater til aspirantstillingene vil først bli tilsendt tester som skal gjennomføres på internett. Disse testene vil så bli sett i sammenheng med din CV og søknad, for utvelgelse til arbeidspsykologiske tester, personlighets tester og intervju. Den arbeidspsykologiske prøven er inndelt i ulike deler som tester kandidaten i tallbehandling, språklig ferdighet, simultankapasitet, perseptuell oppmerksomhet, retningsoppfatning, mekanisk forståelse, resonnerende evne, romoppfatning og stresstoleranse. De som blir innkalt til de arbeidspsykologiske testene, personlighetstester og intervju får mer informasjon i forkant.

Kandidaten må ha tilfredsstillende resultat fra testen for å komme med videre i utvelgelsen. De som består testene og rangeres høyest går så videre til slutt-testing som er en praktisk gjennomføring i simulator.  

Det er mulig å melde inn ønsker om hvor man foretrekker å bli plassert i aspirantperioden, men vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt. Det er til enhver tid Lostjenesten sitt operative behov som styrer bemanningen innenfor de ulike losoldermannskapene.

Aspirantperioden

Statslosaspirantene får først en teoretisk opplæring på Kystverkets hovedkontor i Ålesund, og deretter teoretisk og praktisk opplæring ved den stasjonen der de skal jobbe. Her vil man gjennomgå flere kurs som legger vekt på navigasjon, BRM, skipsmanøvrering, samt spesialkurs for ulike fartøy. Det må påregnes en høy arbeidsbelastning, evne til selvstendig utvikling og reisevirksomhet på den enkelte i denne perioden.

Deretter inngår man i en skiftordning ved en av landets 18 losstasjoner. Sertifikatkravene er ulike i de forskjellige losoldermannskapene, og opplæringstiden vil dermed variere noe.

I opplæringstiden frem til bestått første deleksamen vil statslosaspiranten vær ansatt som statslosaspirant. I denne perioden blir det utbetalt lønn etter lønnsregulativet til staten og etter gjeldende særavtale for statsloser og statslosaspiranter, stillingskode 1335, - lr 12. alt 21, for tida ltr. 44, kr 396 800,- brutto pr år.

Første deleksamen blir gjennomført etter omtrent et halvt år med opplæring. Når denne eksamen er bestått får du et begrensa lossertifikat, og blir ansatt som statslos. Da blir det utbetalt lønn etter lønnsregulativet til statens stillingskode 0111, for tida ltr. 46, kr 408 700,- brutto pr år. I tillegg utbetales lønn etter gjeldende særavtale for statsloser og statslosaspiranter

Etter inntil 15 måneder avlegges siste deleksamen, og tilleggslønnen blir utbetalt etter lønnsregulativets tilleggslønnstabell.

De neste tre årene gjennomføres det stegvis opplæring på økende tonnasje og stadig utvidelse av lossertifikatet.  Opplæringen inkluderer emner og kurs innen navigasjon, skipsmanøvrering, sikkerhet, samhandling i brobesetningen (BRM) og spesialkurs for ulike fartøytyper. Skipsmanøvrering gjennomføres både på innleide skip, i simulator og også med skalerte skip.

Etter tre til fem års tjeneste vil statslosen ha ubegrenset sertifikat på fartøystørrelse.

Vær oppmerksom på at statslosen ikke kan påregne overføring eller ansettelse i annet losoldermannskap før etter minst tre år fra første deleksamen. Etter tre år kan du søke om overføring i tråd med Lostjenestens operative behov.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med seniorrådgiver Kurt Haukeberg.

Fakta

 • Losen tilfører skip som skal anløpe eller forlate norske havner den nødvendige farvannskompetansen, samt maritim kompetanse og erfaring for å sikre seilasen i norsk farvann.
 • Losen gir skipsføreren om bord støtte og råd om sikker navigasjon og manøvrering av skipet.
 • Kapteinen har alltid det fulle ansvaret for skipets sikkerhet, også med los om bord.
 • Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.
 • Lostjenesten utfører årlig rundt 40 000 oppdrag.
 • Kystverket har ca. 280 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner langs Norskekysten.