Publisert: , Oppdatert:
- Tor-Inge Miljeteig

Om SafeSeaNet

SafeSeaNet Norway er en felles nasjonal meldingsportal for skipsfarten, basert på det europeiske Single Window-konseptet.

I SafeSeaNet Norway sender navigatører og andre maritime aktører inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang et felles sted. Informasjonen som rapporteres inn fra skipsfarten via meldingssystemet blir videreformidlet automatisk til nasjonale myndigheter som Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Tolletaten og Forsvaret. Dette forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Tidligere måtte skip som anløp og gikk fra norske havner rapportere en rekke opplysninger til flere myndighetsorganer. Rapporteringskravene var ikke samordnede, og meldingene ble avgitt på ulike måter til ulike myndigheter. Nå er rapporteringen til norske myndigheter i stor grad samordnet i én portal i det nettbaserte meldesystemet SafeSeaNet Norway. SafeSeaNet Norway utveksler informasjon med tilsvarende systemer i andre EU/EØS-land.

Systemet gjør det raskere og enklere å avgi meldingene, og det tilrettelegger for automatisert behandling av meldingene hos mottakerne. Den administrative byrden for besetningen på fartøy er redusert, og navigatørene har bedre muligheter til å konsentrere seg om sikker seilas. For mottakerorganene gir systemet enklere tilgang til nødvendig informasjon og effektivisering av administrative rutiner. I dag sparer meldingssystemet skipsfarten for utfylling av om lag 250 000 skjemaer årlig. Dette har gitt effektivisering og kostnadsreduksjoner både for skipsfarten og på myndighetssiden.

I 2016 ble alle meldepliktene etter Havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften forenkler fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid. Slik blir regelverket mer brukervennlig.

I SafeSeaNet har Kystverket gjort Environmental Ship Index (ESI) tilgjengelig for havnene. Indeksen blir brukt til å gi miljørabatter og til å differensiere avgifter både fra Kystverket og havnene.

Skipsrapportering

Relaterte dokumenter

Siste nytt