Publisert: , Oppdatert:
- Richard Aase

Radionavigasjon (DGPS)

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. DGPS-tjenesten gir større nøyaktighet på GPS-posisjonen som blir avlest og bedre signalkvalitet på systemet. 

Kystverkets DGPS-tjeneste er oppbygd av 12 DGPS stasjoner langs norskekysten. Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter (over 8 grader elevasjon) og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt. Disse korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr i frekvensbåndet fra 283,5 kHz til 315 kHz, og kan mottas av brukere som er utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker. Brukerens GPS mottaker benytter de mottatte korreksjonene til å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.

Innenfor det angitte dekningsområdet til DGPS-tjenesten vil brukeren oppnå en posisjonsnøyaktighet bedre enn 10 meter (2 drms, 95 prosent sannsynlighet). Praksis viser at posisjonsnøyaktigheten typisk ligger i området 1 – 3 meter. I tillegg til bedret posisjonsnøyaktighet, vil også Kystverkets DGPS-tjeneste gi integritetsalarmer for GPS. DGPS-tjenesten skal ha en tilgjengelighet 99,5 prosent kalkulert over en 2-års periode. De siste 2 år har tilgjengeligheten vært betydelig lavere og derfor planlegger Kystverket omfattende tekniske fornyelser i løpet av 2011 og 2012.

Kystverkets DGPS-tjeneste er bundet opp mot GPS. Kystverket, andre norske administrasjoner eller norske myndigheter har ingen kontroll med de tekniske og operasjonelle forhold for GPS.

Dekning

De viktigste faktorer som begrenser rekkevidden til en DGPS stasjon, er signalstyrken og signal-støyforholdet hos brukeren. For lav signalstyrke og/eller lavt signalstøyforhold vil medføre tap av kringkastede data. Ved tap av mange påfølgende meldinger, vil DGPS korreksjonene bli gradvis eldre med den følge at posisjonsnøyaktigheten gradvis blir dårligere. Til slutt vil mottakerutstyret gå over til "kun GPS modus" og ignorere DGPS korreksjonene.

Det er utarbeidet dekningskart for Kystverkets DGPS-tjeneste. Kartene viser beregnet dekning for dag og natt. De modeller som er benyttet i dekningsberegningene tar kun til en viss grad hensyn til topografiske forhold slik at beregningene kan bli mindre nøyaktige i fjorder og ellers der signalveien går over høyt terreng.

Brukere må være klar over at signalet fra en DGPS-stasjon kan bli forstyrret av interferens fra andre radiosendere (for eksempel radiostøy i havneområder) samt fra støy forårsaket av nedbør.

Kart over DGPS stasjonerOversikt over DGPS stasjoner

Mottakerutstyr

Brukerne må være utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker for å kunne benytte seg av korreksjonene fra DGPS-tjenesten. I enkelte mottakere er GPS- og DGPS mottakeren bygd inn i samme enhet. Det finnes også mottakere med kombinert GPS og DGPS antenne. Brukerutstyret må jordes grundig for å redusere følsomheten mot støy.

Brukerne bør merke seg at ikke alle DGPS mottakere har den nødvendige funksjonalitet for å kunne vise integritetsalarmer for DGPS systemet.

Sjøkart og GPS/DGPS

Det geodetiske datum som benyttes av GPS er World Geodetic System 1984 (WGS-84). WGS-84 er også datumet som benyttes ved beregning av DGPS korreksjoner. Mange norske sjøkart er utgitt i WGS-84-datum, men det finnes også kart utgitt i ED50 datum eller med norsk gradnett. Ved bruk av kart med annet datum enn WGS-84, må posisjonen regnes om før de settes ut i kartet. Det er vanlig at omregningsverdiene er påført kartet.

Brukere av GPS og DGPS vil være i stand til å navigere sine fartøyer med en langt bedre nøyaktighet enn nøyaktigheten i mange sjøkart. Disse brukerne må være oppmerksomme på faren ved å anta at posisjoner gitt i sjøkart gir samme nøyaktighet som posisjoner beregnet ved bruk av GPS og DGPS.

Om DGPS stasjonene

Hver DGPS stasjon har to referansestasjoner med unike ID-nummer. Den ene referansestasjonen er aktiv og koblet opp mot radiosenderen, mens den andre referansestasjonen står som reserve. Brukerutstyret vil vise ID-nummeret til den aktive referansestasjonen.

Stasjonene kringkaster DGPS data i henhold til den internasjonale standarden Recommendation ITU-R M.823-1. Meldingstypene 1, 2, 3, 5 og 7 blir som beskrevet i denne standarden benyttet. Datarate er 200 bit/s.

Fakta

  • GPS og DGPS gir fartøy bedre nøyaktighet enn sjøkart om hvor fartøyet befinner seg.
  • Posisjonsnøyaktigheten for DGPS er som regel mellom en til tre meter.
  • Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt.
  • Korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr, og kan mottas av brukere som er utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker.
  • Brukerens GPS mottaker benytter de mottatte korreksjonene til å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.
  • Brukere må være utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker for å kunne benytte seg av korreksjonene fra DGPS-tjenesten. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt