Publisert: , Oppdatert:

E-navigasjonsprosjekter

Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av løsninger og standarder som tar høyde for norske forhold.

Kystverkets pågående arbeid innen e-navigasjon omfatter utvikling og testing av e-navigasjonstjenester som berører en rekke digitale meldings- og informasjonssystemer, blant annet anbefalte seilingsruter og ruteinformasjon, navigasjonsvarsler, farvannshindringer, farvannsreguleringer, samt varsel om vær, isforhold, bølger og strømforhold.

Digital ruteinformasjon

 • I 2018 lanserte Kystverket en ny digital rutetjeneste for fartøy som anløper og avgår norske havner i Oslofjorden.
 • Rutetjenesten gir fartøy digital tilgang på anbefalte seilingsruter og kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon, informasjon om gjeldende lokale forskrifter for seilas til aktuelle havner og kaier, og seilingsdistanser.
 • Tjenesten er utvidet i 2019 til å også gjelde for Skagerrak og Rogaland. Tilsvarende tjeneste er planlagt for resten av kysten i 2020.
 • Les mer om tjenesten her

Sea Traffic Management (STM)

 • STM er en metodikk utviklet av Sjøfartsverket i MonaLisa-prosjektet og som er godkjent av EU-kommisjonen. Metodikken definerer et sett av systemer og prosedyrer for å veilede og overvåke sjøtrafikken på en lignende måte til flytrafikkstyring.
 • Gjennom datautveksling mellom utvalgte parter som skip, tjenesteleverandører og rederier, skaper STM et nytt paradigme for maritim informasjonsdeling basert på en digital infrastruktur for maritim handel.
 • Kystverket er med i STM-prosjektet, et EU-prosjekt der 28 partnere deltar. 
 • STM-tjenester gir personell ombord og på land mulighet til å ta beslutninger basert på sanntidsinformasjon. Disse tjenestene muliggjør mer «just-in-time» ankomster, riktig fart, redusert administrativ byrde og redusert risiko knyttet til menneskelige faktorer. 
 • Eksempel på tjenester er:
  • Tjenester for ruteoptimalisering
  • Ruteutveksling mellom skip
  • Forbedret trafikkovervåking
  • Synkronisering av havneanløp
  • Navigasjon om vinteren

Kystdatahuset

 • Kystverket forvalter store mengder informasjon om skipsfarten. For å øke dataens gjenbruksverdi lanserte Kystverket i 2018 et datavarehus som gjør maritime historiske data tilgjengelig for offentlig virksomhet og allmennheten.
 • Datavarehuset har en selvbetjent løsning for datauttak og bearbeiding av data. 
 • Den første versjonen av datavarehuset inneholder data om skipstrafikk, gods, havner og statistikk.
 • Tilgjengelig informasjon i datavarehuset:
  • Skipspasseringer på punkt langs kysten
  • Skipsbevegelser i områder
  • Trafikktetthet
  • Skipsbevegelser til utvalgte skip
  • Anløp til havner og andre steder
  • AIS rådata fra landstasjoner og satellitter i høy oppløsning
  • Anløp til havn
  • Seilas mellom havner
  • Godsmengde på seilas/til havn
  • Farlig og forurensende last
  • Lospliktige seilas
  • Detaljrapport for lospliktige seilas
  • Ulike data som identifiserer skipet (IMOnr og kallesignal), flaggstat, skipstype og mål på skipet (lengde, bredde, høyde, vekt/tonnasje mv).

SESAME Solution II

 • Prosjektet skal videreutvikle og produsere et komplett e-navigasjonssystem − ved hjelp av menneskesentrerte designprinsipper – for å redusere den administrative arbeidsbelastningen både ombord i fartøy og i land.
 • Prosjektet samarbeider internasjonalt ved å etablere testbeds i Norge og andre land over hele verden. Kystverket deltar sammen med Kongsberg, Navtor, Norges forskningsråd, Sjøfartsdirektoratet, SINTEF Ocean, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen på Vestlandet og NTNU.
 • SESAME Solution II bygger videre på et konsept som er utviklet i prosjektet SESAME, et internasjonalt prosjekt som ble gjennomført i 2014-2016.
 • Les mer om SESAME Solution II her

OPENBRIDGE

 • Med 20 partnere fra norsk maritim industri utvikler Openbridge en åpen plattform som gir bedre og sikrere brukergrensesnitt på skip, forenkler integrering av flere leverandører og åpner skipsbroen for nye applikasjoner.
 • Openbridge realiserer moderne digital innovasjonsstrategi for maritime systemer og er et viktig skritt mot automatisering og mer avansert maritime operasjoner.
 • OpenBridge vil gi kostnadseffektive, sikrere og brukervennlige skipsbroer og åpne opp for ny digital innovasjon.
 • Prosjektet er samfinansiert av de 20 deltakende partnerne, inkludert Norges forskningsråd, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.
 • Les mer om OPENBRIDGE her

STM BALT SAFE (2019-2021)

 • Prosjektet bygger videre på metodene, resultatene og den maritime tjenesteinfrastrukturen som er utviklet i tidligere prosjekter som EfficienSea II, MONALISA 2.0 og Sea Traffic Management Validation-prosjektet, og vil omfatte utveksling av seilaseplaner og integrering av STM-funksjonaliteter i sjøtrafikksentraltjenesten (VTS).
 • Tjenester for forbedret overvåking av sjøtrafikk, ulike automatiske rapporteringstjenester til skipsrapporteringssystemer som GOFREP og SOUNDREP, og automatisert rapportering til nasjonale skipsrapporteringsportaler (Maritime Single Window), vil bli utviklet og testet i prosjektet.
 • Ulike tjenester som optimaliserer skipets seilas og reduserer den administrative byrden, vil også bli utviklet og testet innenfor STM BALT SAFE. 

Les mer om prosjektet her

Siste nytt