Publisert: , Oppdatert:
- Trond Ski

Om sjøtrafikkovervåking

For å fremme sikkerhet og fremkommelighet på kysten utfører Kystverket trafikkovervåking på følgende måter:

I forskriftsregulerte VTS områder

Sjøtrafikksentralene overvåker og regulerer skipstrafikken i regulerte geografiske områder langs norskekysten.

Etablerte radarsensorer, videokamera, meteorologiske sensorer, Kystverkets AIS-kjede samt meldings- og rapporteringssystemet for skipstrafikken SafeSeaNet Norway (SSN N), er viktige støtteverktøy for sjøtrafikksentralene i dette arbeidet.

Utenfor forskriftsregulerte VTS-områder

  • Kontroll av risikotonnasje

Ved hjelp av Kystverkets AIS-kjede og samkjøring av data mot meldings- og rapporteringssystemet SafeSeaNet Norway (SSNN), er det mulig å overvåke skipstrafikken langs kysten, også utenfor de områder som er dekket av radarsensorer. En generell overvåking av hele kystområdet ligger ikke innenfor Kystverkets mandat.

Fra Kystverkets side fokuseres det på frakt av farlige og forurensende stoffer samt større slep. Denne trafikken omfatter hovedsaklig oljeutskipning fra Nordvest-Russland, trafikk til og fra Østersjøområdet, samt trafikk i forbindelse med norsk aktivitet – herunder særlig utskipningsaktivitet av råolje og produkt fra petroleumsaktiviteten.

  • Lovlighetskontroll

Maritim trafikkovervåking retter seg også mot lovlighetskontroll av fartøyers bruk av kysten. Dette innbefatter blant annet kontroll av losplikt-reglene, bestemmelser om farledsbevis, og håndhevelse av meldingsregimet.

Støtte i beredskaps- og krisesituasjoner

Kystverkets oversikt over det maritime trafikkbildet er et viktig grunnlag for håndtering av uønskede situasjoner og hendelser til sjøs. Sjøtrafikksentralene aksjonerer, eksempelvis ved varsling til andre offentlige myndigheter eller tilkalling av taubåtassistanse, dersom det oppstår uønskede eller akutte hendelser til sjøs. Sjøtrafikksentralene spiller derfor en viktig rolle i Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensing og andre uønskede situasjoner og hendelser til sjøs.

Statistikk og dokumentasjon

Skipsbevegelser som av lovmessige eller andre årsaker ikke overvåkes av sjøtrafikksentraler inngår likevel i databaser for senere dokumentasjon og statistikk. Kystverket samarbeider og utveksler informasjon med andre offentlige etater, eksempelvis Forsvaret, Tollvesenet, Politiet og Sjøfartsdirektorat.

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Siste nytt