Publisert: , Oppdatert:

Deepwater Horizon: Norsk oljevernutstyr sendes til USA

Kystverket har i forbindelse med oljevernaksjonen etter Deepwater Horizon-ulykken i i USA fått en forespørsel fra leverandøren All Maritim om hvorvidt de kan utsette levering av utstyr som er bestilt Kystverket for å kunne sende dette til USA.

Etter samraåd med Fiskeri- og kystdepartementet har Kystverket i dag bekreftet overfor leverandøren at leveransen av 3 Harbour bustere og 2 Current bustere til Kystverket kan utsettes. Dette for at utstyret kan frigis for leveranse til BP i forbindelse med oljevernaksjonen etter Deepwater Horizon ulykken. For Kystverket betyr dette at leveransen utsettes til oktober.

Kystverket har fulgt utviklingen i Mexicogulfen etter at oljeplattformen Deepwater Horizon sank den 20. april. Gjennom EU mottas det rapporter om status og de tiltak som er iverksatt for å bekjempe oljeforurensningen. Kystverket koordinerer det norske arbeidet med eventuell oljevernbistand til USA.

Kystverket har tidligere fått anmodning fra EU om å kartlegge aktuelle ressurser som kan frigis.  Dette er gjennomført og tilbakemeldinger er gitt til EU. Denne uken har det også kommet henvendelser fra amerikanse myndigheter direkte med spørsmål om hva Norge kan tilby av dispergeringsmidler og oljelenser. Amerikanske myndigheter fikk en tilbakemelding på dette spørsmålet i dag 12.5 gjennom Fiskeri- og kystdepartementet og Norges ambassade i USA.

BP, som er ansvarlig for denne hendelsen, har iverksatt en storstilt mobilisering av oljevernutstyr. Som følge av dette har Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) stilt til disposisjon 150 kubikkmeter med dispergeringsmiddel for BP.

Kystverkets ansvar i denne situasjonen er å koordinere arbeidet med eventuell oljevernbistand til USA i tråd med bestemmelsene i forurensningsloven.

Kystverket mottar en rekke henvendelser som gjelder katastrofen i Mexicogulfen. Spørsmålene dreier seg om hvilke ressurser som det er aktuelt å sende samt hvordan konsekvensene av ulykken ville blitt dersom dette skjedde i Norge.

Kystverket ønsker å understreke at vi ikke har førstehånds kunnskap om hvilke oljeverntiltak som iverksettes. Gjennom EU, media og andre kanaler fanger vi opp informasjon, men det er ikke noen direkte dialog med amerikanske myndigheter. Vi ser heller ikke at det er naturlig da disse har mer enn nok å forholde seg til.

Kystverket ønsker å lære mest mulig fra de erfaringer en får fra oljevernaksjonen. Vi er kjent med at det er iverksatt flere tiltak som vi normalt ikke ville iverksette i Norge. (Brenning, storstilt bruk av dispergeringsmidler, ”trakt” for oppsamling av olje over brønnen). Erfaringsmessig vil denne type hendelser være tema i konferanser, seminarer og lignende. Kystverket planlegger å delta på de av disse som synes mest relevante. Vi vil også vurdere muligheten for å reise til området for å få førstehåndsinntrykk.

Kystverkets rolle i forhold til denne type hendelser på norsk sokkel vil være å følge opp at operatørselskapet iverksetter alle nødvendige tiltak for å begrense skadene samt yte bistand med statlige ressurser.

Andre etater som har en rolle ved denne type ulykker i Norge:
Petroleumstilsynet: Ptils rolle for å beskytte natur og miljø mot skader, er først og fremst rettet mot den preventive siden - ved å bidra til å hindre at miljøskadelige ulykker skjer.
I tillegg har Ptil en rolle i forbindelse med såkalt ”bekjempelse ved kilden”, altså operatørs beredskap for å stoppe en lekkasje.

Klima- og forurensningsdirektoratet: Klima og forurensningsdirektoratet stiller beredskapskrav til operatørselskapet og fører tilsyn med beredskapen.

Kontaktperson i Kystverket:
Kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes, mobil: 915 99 690

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt