Publisert: , Oppdatert:

Fant ikke forurenset fisk etter ”Full City”-havariet

Målinger som ble gjort fire måneder etter havariet til ”Full City” viser at det ikke er funnet forurensning i fisk, krabber eller reker. Det er funnet forhøyede nivåer av miljøgifter i blåskjell langs kysten i Telemark og Aust-Agder, men funnene i Aust- Agder stammer ikke fra olje fra ”Full City”.

På oppdrag fra Kystverket målte Havforskningsinstituttet i november og desember 2009 nivåer av NPD og PAH i fisk og skalldyr fra området der lasteskipet ”Full City” havarerte, og fra et referanseområde

Målinger av NPD (naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylhomologer) er blitt gjort som en indikator på oljeforurensning. PAH (polyaromatiske hydrokarboner) finnes kun i lave mengder i olje, og har som oftest forbrenningsprosesser (industri, biler, båttrafikk, vedovner osv.) som hovedkilde. Noen PAH er kreftfremkallende, som for eksempel benzo[a]pyren. Spesielt i forhold til mattrygghet ble det vurdert som viktig også å få undersøke om innholdet av PAH i skalldyr og fisk har økt som følge av utslippet fra ”Full City”.

De nye resultatene viste av fisken (torsk, sjøørret) og skalldyr fra kysten langs Telemark og Aust-Agder ikke inneholdt NPD og PAH og at fisken dermed ikke var forurenset av oljen fra ”Full City”.

I blåskjell hadde nivåene av NPD gått vesentlig ned sammenlignet med situasjonen under prøvetakingen i august 2009.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt