Publisert: , Oppdatert:

Kristiansand Havn tapte mot Fjord Line

I en dom av 8. mars 2010 slo Kristiansand tingrett fast at Kristiansand Havn KF ikke kunne nekte Fjord Line AS å drive passasjerrute mellom Kristiansand og Hirtshals bare i sommersesongen. Havnen må erstatte Fjord Line AS' tap som følge av utestengelsen. Tapets størrelse skal fastsettes i en egen sak. Kommunen har ikke tatt stilling til om dommen skal påankes.

Fjord Line AS søkte høsten 2008 om å få drive passasjertrafikk mellom Kristiansand og Hirtshals sommersesongen 2009. Kristiansand havn avslo søknaden. Havnen hadde kapasitet til å ta imot anløpene, men dersom Fjord Line AS kun skulle drive i sommersesongen og kun drive med passasjertrafikk, ville ikke havnen få inn så mye havneavgift som den mente å ha behov for.

Fjord Line AS påklagde vedtaket til Kystverkets hovedkontor. Hovedkontoret opphevet vedtaket fordi vilkåret om helårsdrift med gods og passasjerer var ugyldig. Tvertimot gjaldt det et prinsipp om mottaksplikt.

Kommunen brakte saken inn for Fiskeri- og kystdepartementet, men departementet var enig med Kystverket. Parallelt begynte EFTAs overvåkningsorgan (ESA) å interessere seg for saken idet Kristiansand havns praksis fremstod som diskriminerende. Fordi Kystverket opphevet havnens vedtak, gikk ikke ESA videre med saken.

Fjord Line AS reiste deretter søksmål mot Kristiansand havn for å få fastslått at havnen var erstatningsansvarlig for det tapet som Fjord Line AS var blitt påført som følge av utestengelsen. Havnen anførte at Kystverkets vedtak var en nullitet og at de i kraft av sin eiendomsrett hadde adgang til å stille vilkår om helårsdrift. I en dom avsagt den 8. mars 2010 tapte kommunen på alle punkter og ble dømt til å betale NOK 2 millioner i saksomkostninger til Fjord Line AS.

Retten var enig med Kystverket i at havnestyrets vedtak var et utslag av myndighetsutøvelse. Havnene var underlagt et prinsipp om mottaksplikt, og privat eierrådighet og forretningsdrift kunne åpenbart ikke brukes som grunnlag for å nekte Fjord Line AS anløp. Retten uttalte videre at havnen ikke uten videre kunne gå utenom systemet med havneavgifter og istedet forsøke å øke inntektene ved å stille krav om helårsdrift. Det fastsatte vilkåret og den påfølgende nektelsen av seilingsrettigheter var uhjelmet og rettsstridig.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt