Publisert: , Oppdatert:

Oppstartsmøte for nasjonal beredskap mot akutt forurensning. pling.

I begynnelsen av juni arrangerte beredskapsavdelingen i Kystverket oppstartmøte for nasjonal beredskap mot akutt forurensning – en sentral samordning av privat, kommunal og statlig beredskap.

Kystverket er delegert ansvar og myndighet etter forurensningsloven ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning. Delegeringen innebærer også et ansvar for å sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem. Samordningsansvaret er for øvrig understreket i Prop. 1 S (2009 – 2010) for Fiskeri- og kystdepartementet.

I tildelingsbrevet for 2010 fra Fiskeri- og kystdepartementet er det påpekt at Kystverket skal sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. For å få dette til skal Kystverket samarbeide med relevante statlige, kommunale og private virksomheters beredskap mot akutt forurensning med sikte på å styrke den samlede nasjonale beredskapen og den totale kapasiteten til å aksjonere.

Erfaringene etter ulykker de siste årene viser behovet for en bedre samordning. Dette er for øvrig også påpekt i evalueringsrapporten av den statlige aksjonen etter havariet av MV ”Full City.”

Hensikten med oppstartsmøtet i begynnelsen av juni var å styrke samordningen av beredskapen gjennom utarbeidelse av en beskrivelse av alle aktørers oppgaver, ansvar og myndighet ved en aksjon mot akutt forurensning. En slik beskrivelse bør, når den er ferdigstilt, inngå i de ulike etater/aktørers egen beredskapsplan. Kystverket vil utarbeide en samlet beskrivelse av de ulike etater/aktørers oppgaver, ansvar og myndighet.

Kystverket vil invitere til et nytt møte, der det blir gjennomgang av det som er utarbeidet. Dette møtet vil etter all sansynlighet bli avholdt i begynnelsen av 2011.

De som var representert på oppstartsmøtet var, i tillegg til Kystverket, Nasjonal folkehelseinstitutt, Havarikommisjonen, Fylkesmannen (FYM) i Hordaland, FYM Østfold, FYM Oppland, FYM Telemark, FYM Oslo og Akershus, Arbeidstilsynet, Statens Kartverk, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Statens Strålevern, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Statens Strålevern, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for naturforvaltning, Sjøfartsdirektoratet og Mattilsynet ved distriktskontoret i Vestfold.
De som var representert på oppstartsmøtet var, i tillegg til Kystverket, Nasjonal folkehelseinstitutt, Havarikommisjonen, Fylkesmannen (FYM) i Hordaland, FYM Østfold, FYM Oppland, FYM Telemark, FYM Oslo og Akershus, Arbeidstilsynet, Statens Kartverk, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Statens Strålevern, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Statens Strålevern, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for naturforvaltning, Sjøfartsdirektoratet og Mattilsynet ved distriktskontoret i Vestfold.

Relaterte dokumenter

Siste nytt