Publisert: , Oppdatert:

Fagetater utarbeider forvaltningsplan for Nordsjøen-Skagerrak

30. november møttes ledere fra 13 fagetater og institutter som deltar i faggruppa for arbeidet med en forvaltningsplan for Nordsjøen-Skagerrak. Faggruppa skal levere det faglige grunnlaget til regjeringens videre arbeid med stortingsmeldingen 1. mai 2012. Etatsledermøtet fokuserte på samarbeid, koordinering og utfordringer fram mot levering.

Fram til 15. desember 2011 ligger de sektorvise rapportene om aktivitet og konsekvenser på høring (Link til høringen). Parallelt jobber faggruppen med fellesrapporter om samlet konsekvens, interessekonflikter og verdiskaping som skal overleveres til regjeringen i begynnelsen av mai.

Involverte etater ønsker å legge fram et mest mulig solid faglig grunnlag for framtidas bruk og vern av Nordsjøen-Skagerrak. Det er et omfattende og krevende arbeid. Kystverket bidrar med faglig grunnlag for skipstrafikk og konsekvenser av denne. 

– Vi ser fram til at resultatet av faggruppas arbeid kan presenteres på høringskonferansen 22. mai 2012, sier avdelingsdirektør i Kystverkets kystforvaltningsavdeling Vigdis T. Bye.  

Når forvaltningsplanen er ferdig (2013), vil den fastesette rammene for hvordan Nordsjøen og Skagerrak skal forvaltes i framtiden. Den vil handle om status og mål for miljø, ressurser og næringsaktivitet i havområdet, og fortelle hvordan nå målene. Havområdet er rikt på ressurser, samtidig som det er bekymring knyttet til menneskelig påvirkning og storskalaendringer i økosystemet.

Fakta

Arbeidet med forvaltningsplanen:

  • Åtte departementer koordinerer arbeidet og danner en styringsgruppe som ledes av Miljøverndepartementet.
  • Styringsgruppa har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan. Faggruppen samler inn og sammenstiller kunnskap om miljø, ressurser og næringsaktivitet i havområdene.
  • Faggruppen skal ferdigstille fire av seks sluttrapporter den 2. mai 2012, og to rapporter 15. oktober 2012. Rapportene vil belyse aktivitet, forvaltning og verdiskaping i havområdet, påvirkning, samt miljø- og samfunnskonsekvenser i dagens situasjon og i et 20-årspersepktiv (2030).
  • Faggruppen består av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (leder), Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Strålevernet.

Siste nytt