Publisert: , Oppdatert:

NTP: Fra bil til kollektivt i storbyene

PRESSEMELDING: Befolkningsvekst, globalisering og forventet økt inntekt de neste årene fører til økt trafikk, først og fremst i storbyområder. Kraftfulle tiltak i transportinfrastrukturen må til for å få et transportsystem med høy sikkerhet og god framkommelighet i Norge. Internasjonal luftfart vil også vokse betydelig.

Dette kommer fram i en utredning som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk overlevert tirsdag av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2014-2023. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har i utredningen fokusert på utfordringer knyttet til utformingen av et fremtidsrettet og samordnet transportsystem.

– Basert på utredningene fra departementene i tiden framover vil det bli avklart hvilke innsatsområder vi skal arbeide videre med, sier vegdirektøren. Det endelige forslaget til Nasjonal transportplan fra transportetatene og Avinor legges fram i februar 2012.

Kapasitetsutfordring i byene – sterkere regional utvikling

Befolkningsvekst og utviklingsplaner i storbyområdene de neste tiårene vil føre til at kapasiteten på vegnettet kommer til å stå overfor enorme utfordringer. Det er ikke hensiktsmessig å bygge ut vegsystemet for å ivareta det økte behovet som befolkningsveksten gir her uten at det får alvorlige miljøkonsekvenser, kommer det fram i rapporten.

– Legger vi til rette for både kollektivtrafikk og biltrafikk i storbyområdene, vinner bilen, sier transportetatene. Utredningsrapporten tar derfor til orde for at Staten bør øke ressursene til kollektivtrafikken vesentlig, samtidig som det innføres tiltak som hindrer ytterligere vekst i biltrafikken. Det påpekes også at utbygging av et sammenhengende nett av sykkelveger er avgjørende for å håndtere trafikkveksten på best mulig måte.

– Den regionale utviklingen vil kreve et godt flytilbud, god drift og vedlikehold av baner, farleder og veger, samt fortsatt utvikling av infrastrukturen.

Målkonflikt

Regjeringens klimamål for 2020 gjelder for arbeidet med Nasjonal transportplan, men målet kan stå i konflikt med transportveksten som følger av befolkningsøkingen og den økonomisk veksten, avdekker rapporten. Globaliseringen fører med seg økt handel og dermed mer godstransport og personreiser med fly. Næringsliv og innbyggere i distriktene er helt avhengig av et fungerende transportsystem for å skape mest mulig robuste bo- og arbeidsmarkeder. Det må derfor i større grad tilrettelegges for å overføre mer gods fra veg til sjø og bane og overføre privatbilisme til kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk. Det må avklares en framtidsrettet utvikling av Avinors lufthavner.

Flere eldre

Fram mot 2040 vil antall innbyggere over 67 år dobles og denne gruppen vil reise vesentlig mer enn det tilsvarende gruppe gjør i dag. Viktigheten av universell utforming av hele reisekjeder vil da bli enda tydeligere.

Forpliktende samarbeid

Veg og bane, skips- og luftfart må sees på som helhet for å finne gode løsninger på fremtidens transportutfordringer. Rapporten legger som forutsetning at det må være et tett og forpliktende samarbeid mellom samferdselsaktørene, både i stat, fylkeskommune og kommune. Målet er å kunne tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Transportetatene og Avinor påpeker at utredningen skal gi et kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i landet. Den baserer seg på en rekke tverretatlige faglige utredninger og inngår som et faglig innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges fram 1. februar 2012. Neste etappe i planarbeidet er framlegg av etatenes stamnettutredninger i slutten av mars 2011.


Kontaktpersoner:

Kystverket:

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik treffes via
kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes, mobil: 915 99 690

Statens vegvesen: 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen treffes via
kommunikasjonsdirektør Sissel Faller, mobil: 900 86 155

Jernbaneverket:

Jernbanedirektør Elisabeth Enger treffes via
pressesjef Jan Erik Kregnes, mobil: 916 55 421

Avinor:

Konserndirektør strategi og utvikling Jon Sjølander, mobil: 951 78 948
Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen, mobil: 413 00 200

Siste nytt